Програма розвитку міста на 2017 рік

Загальна характеристика Програми

Програма економічного і соціального розвитку міста Малина на  2017 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету».

Програма розроблена на основі комплексного аналізу економічного і соціального розвитку міста в 2016 році, існуючих тенденцій та впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік, сформована як комплекс взаємопов’язаних  та узгоджених заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей відповідно до визначених пріоритетів із зазначенням джерел їх фінансування.

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, затверджені міською радою, основні напрями яких увійшли до програмних заходів 2017 року.

Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів міського, державного та обласного бюджетів,  коштів залучених у рамках грантових програм та власних коштів суб’єктів господарювання.

У процесі реалізації Програми можуть вноситися необхідні корективи. Зміни та доповнення до Програми затверджуються міською радою.

Головною метою Програми економічного і соціального розвитку міста Малина на 2017 рік є створення умов для економічного розвитку на інноваційно-інвестиційній основі та залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, забезпечення належного функціонування та зниження енергозатратності міської інфраструктури, поліпшення екологічного стану довкілля, доступності широкого спектра соціальних послуг, підвищення якості і комфорту проживання мешканців міста тощо.

Формування інвестиційно-привабливої території та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

Інвестиційний розвиток

Оцінка поточної ситуації

Загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій станом  на  1 жовтня 2016 року становить   8,0 млн. дол. США. Зменшення до 01.01.2016 р. складає 0,4 млн. дол. США, або 4,8%. Зменшення сформувалося за рахунок курсової різниці.

У розрахунку на одного мешканця міста припадає 303,0 дол. США прямих інвестицій проти 209,4 дол. США по області.

Інвестиції надходили з 11 країн світу. Найбільші вкладення належать нерезидентам з  Швейцарії.

За січень – червень 2016 року  підприємствами міста освоєно  75 млн.грн. капітальних інвестицій. Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій.

Проблемні питання:

 • обмежена кількість вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів;
 • складність процедур відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
 • недостатня конкурентоспроможність економіки міста на міжнародних ринках, що стримується повільним впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю, незадовільною якістю виробничих фондів та низькою прибутковістю активів, високим рівнем процентних ставок по банківських кредитах;
 • відсутність гарантій по захисту прав власності, як на землю, так  і на нерухомість;
 • відсутність суттєвих важелів для надання пільг інвесторам та відсутність стратегії побудови відношень між владою та інвесторами;
 • відсутність розвиненої фінансово-інвестиційної інфраструктури;
 • недосконалість інформаційного супроводу інвестиційної діяльності.

Основні напрями діяльності:

 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій та вдосконалення системи надання адміністративних послуг інвесторам;
 • забезпечення супроводу інвестиційних проектів шляхом оперативного вирішення проблемних питань в межах компетенції виконавчих органів міської ради;
 • поширення інформації про інвестиційний потенціал міста, пріоритетні інвестиційні проекти;
 • сприяння участі підприємств міста у державних інвестиційних програмах;
 • проведення та участь у заходах щодо налагодження нових зв’язків з інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо);
 • формування нормативно-правової бази щодо регулювання інвестиційної діяльності в місті.

Очікувані результати:

 • формування привабливого інвестиційного іміджу міста та створення ефективної системи інформаційно-рекламного забезпечення;
 • налагодження партнерських стосунків підприємств міста з іноземними партнерами;
 • залучення інвесторів до реалізації інфраструктурних проектів міста.

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

Розвиток малого і середнього підприємництва

Оцінка поточної ситуації:

Розвиток малого і середнього підприємництва – це один із основних пріоритетів економічного розвитку міста, що є вагомим джерелом наповнення доходної частини міського бюджету, створення нових робочих місць, надходження інвестицій в економіку.

У місті здійснюють господарську діяльність  14  середніх підприємств, 120 малих підприємств та 1527 фізичних осіб-підприємців.

Малими і середніми підприємствами міста у 2015 році реалізовано продукції (робіт, послуг) на  суму 1460,1 млн.грн., або 72,2% загального обсягу реалізованої продукції. На даних підприємствах зайнято 3,3 тис. осіб.

З метою забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва управлінням житлово-комунального господарства міської ради ведеться база даних про наявність вільних приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду суб’єктам господарювання.  Забезпечено вільний доступ суб’єктів господарювання до інформації щодо об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста, що можуть бути передані в оренду на  конкурсних засадах.

Здано в оренду приміщень комунальної власності загальною площею      3,4 тис.кв.м.  23 суб’єктам підприємницької діяльності.

Всього з суб’єктами господарювання укладено 152 договори щодо передачі   в оренду земельних ділянок загальною площею 116 га.

З метою реформування системи надання адміністративних послуг та покращення якості їх надання в місті працює Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр). Одним із пріоритетних завдань Центру є поліпшення підприємницького середовища в місті, спрощення та оптимізація дозвільних процедур.

Послугами Центру можуть скористатись як підприємці, так і громадяни. Через Центр організовано видачу 75 видів адміністративних послуг місцевими, регіональними дозвільними та адміністративними органами.

Проблемні питання:

 • низька купівельна спроможність населення міста;
 • недостатній розвиток малого і середнього бізнесу в сфері виробництва;
 • військовий конфлікт на сході України, що потребує значних фінансових та людських ресурсів для захисту територіальної цілісності та інтересів держави, введення з боку Російської Федерації торгівельних обмежень, скорочення ринків збуту;
 • відсутність дієвого механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;
 • нестача фінансових ресурсів для розвитку бізнесу;
 • низька активність громадських об’єднань підприємців в обговореннях проектів регуляторних актів;
 • незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг у сфері господарської діяльності, складність та тривалість окремих процедур отримання документів дозвільного характеру для започаткування та здійснення підприємницької діяльності;
 • недостатній розвиток та низька ефективність діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, консалтингових центрів тощо);
 • недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів господарювання;
 • недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
 • недостатня конкурентоспроможність продукції та послуг суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Основні напрями діяльності:

 • впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
 • інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва;
 • розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради;
 • формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Очікувані результати:

 • підвищення рейтингових позицій міста по рівню ділової та інноваційної активності серед міст області;
 • підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом в рамках державно-приватного партнерства;
 • збільшення загальної кількості зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах міста на 4%;
 • збільшення обсягу реалізованої продукції на 10,4%;
 • підвищення якості надання адміністративних послуг;
 • створення дієвих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що відповідають європейським стандартам;
 • покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва, підвищенню рівня правової та економічної грамотності;
 • забезпечення малого та середнього бізнесу підготовленими кадрами.

.

Регуляторна політика

Оцінка поточної ситуації

Реалізація державної регуляторної політики здійснюється відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Для дотримання принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики здійснюється планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів.

Всі проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторних впливів оприлюднюються з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Для забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності проводяться громадські обговорення проектів регуляторних актів із залученням представників бізнесу та громадських організацій підприємців, депутатів міської ради та посадових осіб міськвиконкому. Це забезпечує прозорість та передбачуваність дій міської влади, якісну підготовку регуляторних актів, що певною мірою враховують інтереси підприємців та громади.

В місті діють 11 регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету, що регулюють господарську діяльність суб’єктів підприємництва.

Для визначення ефективності дії регуляторних актів проводяться їх відстеження результативності відповідно до затвердженого плану.

Головним принципом міської влади є прийняття доцільних та економічно-ефективних регуляторних актів.

 

 

Проблемні питання:

 • недостатньо якісна підготовка аналізів регуляторних впливів та проведення відстеження результативності регуляторних актів;
 • низька активність громадськості в обговореннях проектів регуляторних актів.

 

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення виваженого підходу до планування та здійснення регуляторної діяльності в місті, збалансованості інтересів міської влади, суб’єктів господарювання та громадян при прийнятті регуляторних актів;
 • забезпечення системності, послідовності дій з підготовки та прийняття регуляторних актів;
 • підвищення ефективності регулювання господарської діяльності шляхом оптимізації регуляторних актів на стадії їх підготовки.

 

Очікувані результати:

 • створення сприятливого регуляторного середовища в місті;
 • прийняття міською радою та її виконавчим комітетом ефективних рішень, що сприятимуть розвитку підприємництва;
 • усунення адміністративних та бюрократичних перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

Розвиток промисловості

Оцінка поточної ситуації

Промисловими підприємствами міста за січень – вересень 2016 року реалізовано продукції на 952,2 млн. грн., що на 5,1% більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Промислові підприємства міста забезпечили  4,5% обласного обсягу реалізації промислової продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста складає 35,4 тис. грн., що вдвічі більше середньобласного  показника.

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на паперову галузь.

Основні проблемні питання:

 • значне фізичне і моральне старіння основних засобів виробництва, висока енерго- та ресурсозатратність технологічних процесів, відсутність достатніх коштів для оновлення та технічного переоснащення виробництва, низька ефективність використання виробничих площ, і, як наслідок, низька конкурентоспроможність продукції (особливо на зовнішніх ринках);
 • низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;
 • недостатність інвестиційних ресурсів;
 • низький рівень інноваційності;
 • висока залежність підприємств легкої промисловості від іноземної давальницької сировини;
 • залежність виробничої діяльності підприємств від неконтрольованого ввезення неякісних дешевих товарів із-за кордону;
 • низька якість та високий дисбаланс робочої сили, необхідність розробки ефективної системи перекваліфікації та підготовки кадрів робітничих професій.

Основні напрями діяльності:

 • сприяння реалізації інвестиційних проектів всіх галузей промисловості;
 • сприяння модернізації виробничих процесів на підприємствах міста;
 • сприяння підприємствам у вирішенні проблемних питань на регіональному та державному рівні.

Очікуваний результат:

 • зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції;
 • збільшення чисельності працюючих на промислових підприємствах міста;
 • зменшення енергоспоживання енергоресурсів за рахунок впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій.

Розвиток торгівлі

Оцінка поточної ситуації

Загальний обсяг роздрібного товарообороту по м. Малину за І півріччя 2016 року склав 93982,2 тис. грн., що у порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період становить 112,5%.  Питома вага роздрібного товарообороту міста у обсязі роздрібного товарообороту області становить 2,0 %.

За І півріччя 2016 року на одного мешканця міста реалізовано товарів     на суму 3,6 тис. грн., що на 0,5 тис. грн. більше  минулорічного показника      за аналогічний період.

За звітний період населенню міста надано послуг на 2,9 млн. грн., що        в порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період становить                       111,5 %.

 

Проблемні питання:

 • обтяжливість та неврегульованість на законодавчому рівні системи оподаткування, внаслідок чого наявність значної кількості осіб, які працюють нелегально;
 • недостатній рівень обізнаності суб’єктів господарювання в сфері торгівлі та послуг законодавчих та нормативних актів, що регламентують дані види діяльності;
 • зростання цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;
 • наявність несанкціонованої торгівлі на території міста.

 

Основні напрями діяльності:

 • сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку вітчизняними конкурентоспроможними товарами, а також продукцією місцевих підприємств-виробників;
 • проведення роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання щодо вимог чинного законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг;
 • сприяння здійсненню санкціонованої торговельної діяльності на території міста;
 • сприяння дотриманню прав і законних інтересів споживачів;
 • сприяння розвитку всіх форм торговельного та побутового обслуговування населення;

–           створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками шляхом організації ярмарків на території міста.

 

Очікуваний результат:

 • збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 3% та обсягів послуг, реалізованих населенню на 3,2 %;
 • задоволення попиту населення міста в якісних товарах і послугах;
 • розширення мережі сучасних торговельних та побутових підприємств, зміцнення матеріально-технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень в обладнання та оснащення;
 • сприяння в забезпеченні мешканців міста сільськогосподарською продукцією за цінами сільськогосподарських виробників.

Ефективне використання та управління майновими ресурсами міста

Управління об’єктами комунальної власності

Проблемні питання:

 • не на всі об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста оформлені правовстановлюючі документи;
 • незавершеність процесу формування електронної бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста;
 • наявність значної заборгованості за оренду нерухомого майна.

Основні  напрями діяльності:

 • упорядкування та документальне оформлення майнових об’єктів територіальної громади міста;
 • активізація претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості із орендної плати;
 • застосування конкурентних та прозорих процедур при передачі комунального майна в оренду або відчуженні.

 Очікувані  результати:

 • ефективне та раціональне використання майна комунальної власності міста;
 • захист майнових прав об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста;
 • зменшення заборгованості з орендної плати за використання нежитлових приміщень територіальної громади міста;
 • збільшення надходжень коштів від оренди та відчуження комунального майна до міського бюджету.

Управління земельними ресурсами

Головна мета

Здійснення якісного управління земельними ресурсами, забезпечення  їх ефективного використання, надходжень коштів від приватизації землі, що знаходиться у комунальній власності, надходжень від оренди землі.

 

Основні напрями діяльності:

 • ефективне та раціональне використання земель територіальної громади міста, а також стовідсотковий розрахунок по платі за землю землекористувачами в межах міста, а відповідно і збільшення додаткових надходжень до міського бюджету за рахунок надходжень від землекористувачів;
 • першочергове залучення коштів для виготовлення містобудівної документації;
 • створення служби містобудівного кадастру у складі спеціального уповноваженого органу містобудування та архітектури. Дані містобудівного кадастру необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційної системи, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів,  органів місцевого самоврядування , фізичних та юридичних осіб;
 • активізація претензійно-позовної роботи до осіб, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів, ухиляються від укладання договорів оренди землі та сплати орендної плати.

Головні завдання розвитку земельних відносин:

 • встановлення меж міста;
 • проведення інвентаризації земель державної,комунальної та приватної власності;
 • розроблення документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон, прибережних смуг вздовж річки Ірша та інших водойм на території міста Малина;
 • проведення державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки.

Вирішення цих завдань надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до міського бюджету.

Очікувані результати:

 • завершення робіт по інвентаризації земель дозволить забезпечити ефективне управління земельними ресурсами, повне та своєчасне надходження плати за землю, контроль за використанням і охороною земель, збільшення надходження орендної плати;
 • встановлення меж міста дасть можливість створити повноцінне життєве середовище і сприятливі умови для територіального розвитку з урахуванням інтересів Малинської територіальної громади, упорядкування адміністративно-територіального поділу, ведення контролю за використанням і охороною земель, ефективного та раціонального використання земель комунальної власності міста.

Розвиток інфраструктури та забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста

Містобудівна політика

Проблемні питання:

 • повільне розроблення схем планування територій у зв’язку із недостатністю відповідних фінансових ресурсів міського бюджету;
 • залишається значною кількість житлових і нежитлових будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва;
 • запізнілі (у грудні-місяці) терміни виділення коштів з державного бюджету на фінансування інвестиційних проектів унеможливлює дотримання законодавчо встановлених вимог їх освоєння до кінця бюджетного року, у зв’язку з чим розпочаті об’єкти залишаються недобудованими, нові проекти не реалізовуються;
 • відсутність дієвого банківського механізму іпотечного кредитування індивідуальних забудовників;
 • високі процентні ставки за користування банківськими кредитами.

 

Основні напрями діяльності:

 • виготовлення генерального плану міста за рахунок  міського бюджету у межах фінансових можливостей;
 • добудова об’єкта соціальної сфери з високим ступенем будівельної готовності – 100-квартирний житловий будинок по вулиці Машинобудівників, 10;
 • проведення капітального ремонту будівлі на пл. Соборній 12а для Центру надання адмінпослуг;
 • проведення реконструкції нежитлової будівлі під музей по вулиці Грушевського 40.

Питання містобудування та архітектури мають вирішальне значення при визначенні цільового використання земельних ділянок, визначення території для містобудівних потреб та покращення інвестиційного клімату в місті. Розроблення містобудівної документації, а саме – Генерального плану міста та його інфраструктури на тривалий термін, сприяють впорядкуванню господарської та містобудівної діяльності, відповідним чином впливають на розв’язання проблемних питань у сфері земельних відносин.

 

Очікуваний результат:

 • збереження обсягу виконаних будівельних робіт та обсягу інвестицій у житлове будівництво на рівні 2016 року;
 • генеральний план  м. Малина визначить потреби в територіях для забудови та іншого їх використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

 Житлово-комунальне господарство

Проблемні питання:

 • залишається проблемним питанням незадовільний технічний стан та значна зношеність основних фондів у водопровідно-каналізаційному господарстві, теплових мереж, незадовільний технічний стан житлового фонду;
 • житловий фонд будинків перших масових серій (60-70-х років забудови) має незадовільний технічний стан, низькі експлуатаційні якості та вичерпав свій експлуатаційний ресурс;
 • незадовільний технічний стан доріг, вулиць, мостів, шляхопроводів та внутрішньобудинкових проїздів;
 • наявність зношених інженерних мереж та оглядових колодязів під проїжджою частиною вулиць;
 • втрати питної води під час її транспортування та розподілу;
 • розкрадання чавунних люків і решіток оглядових колодязів підземних інженерних мереж;
 • фінансово-економічний стан житлово-комунальних підприємств залишається нестабільним, що пов’язано з постійною збитковістю внаслідок підвищення цін на енергоносії та низького рівня відшкодування виробничих витрат на житлово-комунальні послуги; процедура перегляду та затвердження економічно-обгрунтованих тарифів потребує значного часу;
 • не на всі об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста оформлені правовстановлюючі документи;
 • незавершеність процесу формування електронної бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста;
 • наявність заборгованості за оренду нерухомого майна;
 • обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
 • не прогнозоване зростання вартості енергоносіїв;
 • погіршення фінансового стану споживачів;
 • перевантаження потужностей та недостатнє технологічне оснащення полігону для захоронення твердих побутових відходів;
 • періодичне утворення несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • недостатня кількість дитячих ігрових майданчиків;
 • недостатня кількість громадських туалетів;
 • наявність значної кількості безпритульних тварин у місті.

 

 Основні напрями діяльності:

 • сприяння залученню інвестиційних коштів в розвиток житлово-комунального господарства, зокрема, в будівництво і реконструкцію теплових та водопровідно-каналізаційних мереж;
 • своєчасне усунення аварій та пошкоджень внутрішньобудинкових мереж житлових будинків;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з популяризації створення та функціонування ОСББ; сприяння діяльності ОСББ;
 • влаштування та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків біля житлових будинків;
 • реалізація заходів з покращення якості питної води шляхом реконструкції систем водопостачання, водовідведення мікрорайонів міста із застосуванням сучасних технологій, з проведенням зонування, будівництва артезіанських свердловин;
 • створення умов для надання якісних послуг із вивезення та переробки побутових відходів, використовуючи сучасні методи і технології та зменшуючи екологічне навантаження на навколишнє природне середовище та здоров`я людини;
 • будівництво І-ї черги полігону твердих побутових відходів;
 • приведення рівня освітленості вулиць і доріг до нормативних вимог шляхом проведення капітального та поточного ремонтів вуличного освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;
 • проведення комплексу робіт, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов на дорогах загального користування (ремонт, відсипка вулиць, дорожня розмітка, встановлення дорожніх знаків   та ін.);
 • упорядкування та документальне оформлення майнових об’єктів територіальної громади міста;
 • активізація претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості із орендної плати;
 • застосування конкурентних та прозорих процедур при передачі комунального майна в оренду або відчуженні;
 • здійснення робіт щодо благоустрою міста;
 • підтримка комунальних підприємств шляхом відшкодування різниці в тарифах та здійснення внесків до статутних капіталів;

–  проведення незалежних аудитів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств;

–  придбання спеціалізованої техніки та механізмів для комунальних підприємств міста;

 • проведення роботи щодо укладання договорів з мешканцями приватної житлової забудови на вивезення твердих побутових відходів;
 • проведення стерилізації безпритульних бродячих тварин;
 • облаштування громадських туалетів.

 

Очікуваний результат:

 • забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово- комунального господарства;
 • забезпечення належних умов проживання мешканців міста та подовження термінів експлуатації наявного житлового фонду, його інженерних мереж та прибудинкових і внутрішньо квартальних територій;
 • забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідної якості та рівня;
 • покращення благоустрою прибудинкових територій житлових будинків;
 • забезпечення безпечного відпочинку дітей на спортивно-ігрових майданчиках біля житлових будинків шляхом відновлення їх технічного стану та поліпшення естетичного вигляду;
 • зменшення непродуктивних втрат та витрат питної води і тепла в централізованих водопровідних та теплових мережах, покращення якості води та наданих житлово-комунальних послуг;
 • зменшення енергоспоживання;
 • оновлення парку спеціалізованої техніки комунальних підприємств міста, що дасть змогу вчасно та якісно проводити роботи з благоустрою міста;
 • ефективне та раціональне використання майна комунальної власності міста;
 • захист майнових прав об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста;
 • зменшення заборгованості з орендної плати за використання нежитлових приміщень територіальної громади міста;
 • збільшення надходжень коштів від оренди та відчуження комунального майна до міського бюджету;
 • приведення в належний санітарний стан міста
 • зменшення кількості безпритульних бродячих тварин на вулицях міста.

Розвиток транспортної інфраструктури

Оцінка поточної ситуації

Пасажироперевезення  по місту здійснюють 4 перевізники – фізичні особи – підприємці. Ними обслуговується 10 маршрутів, забезпечено достатній рівень транспортного обслуговування населення, автобусна мережа міста залишилась незмінною.

Водночас, залишається проблемним відшкодування перевізникам            у повному обсязі коштів за перевезення пільгових категорій населення.

З   початку року відшкодовано перевізникам 9,8 % від фактично здійснених перевезень.  Некомпенсовані збитки  за пільгові перевезення  перед перевізниками  станом на 01.12.2016 року становлять 1836,2 тис.грн.

 

Проблемні питання:

 • зниження технічних характеристик покриття доріг;
 • недостатність коштів для розвитку транспортної інфраструктури міста, а саме дорожнього покриття, освітлення, встановлення дорожніх знаків;
 • проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить лише сезонний характер;
 • перекладення на органи місцевого самоврядування обов’язку фінансувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд без надання необхідних коштів, відсутність законодавчо встановленого механізму монетизації пільг (або їх скасування), що в кінцевому результаті призведе до порушення прав як пільговиків, так і перевізників.

 

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення якісного рівня транспортного обслуговування пасажирів;
 • створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері послуг пасажирських автоперевезень;
 • виділення в межах фінансової можливості міського бюджету коштів на відшкодування перевезення пільгової категорії населення міським автомобільним транспортом;

 

 • виконання основних заходів з безпеки дорожнього руху (встановлення та заміна дорожніх знаків, аварійний ремонт бар’єрного огородження, обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення, відновлення дорожньої розмітки);
 • підтримання проїзної спроможності автомобільних доріг міста за рахунок виконання ремонту доріг та їх експлуатаційного утримання;
 • облаштування безпечних пішохідних переходів біля закладів дошкільного виховання та закладів освіти і охорони здоров’я.

 

Очікуваний результат:

 • покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення безпеки перевезення пасажирів;
 • підвищення безпеки дорожнього руху;
 • покращення культури користування громадським транспортом і підвищення його престижності.

 

Присвоєно звання «Заслужений працівник культури України» викладачу класу духових інструментів, колишньому керівнику духового оркестру «Малин» з багаторічним стажем роботи Володимиру Олексієнку.

Галина Власенко, викладач школи мистецтв по класу бандура, стала однією з переможців у Обласному конкурсі композиторів та автором книги «З любов’ю до рідної землі». Збірка містить двадцять творів відомих українських та малинських поетів з авторською музикою Галини Власенко.

Віктор Михайленко, педагог-організатор школи-ліцею №1 вдало виступив серед 60 поетів та бардів столичного фестивалю-конкурсу «Київська земля» та здобув у столиці абсолютну перемогу.

Поліпшено матеріально – технічну базу закладів культури міста.

За кошти меценатів та благодійних організацій:

 • поповнено книжковий фонд в кількості 248 примірників;
 • в дитячій школі мистецтв встановлено 4 (чотири) пластикові вікна на суму 15тис.грн.

За кошти міського бюджету в міському будинку культури проведено реконструкцію теплових мереж з встановленням газового котла загальною вартістю робіт 222,9 тис.грн.

Реалізація політики сталого енергетичного розвитку

Пріоритетами  економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік визначено:

 

 • формування інвестиційно-привабливої території та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
 • ефективне використання та управління майновими ресурсами міста;
 • розвиток інфраструктури та забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста;
 • реалізація політики сталого енергетичного розвитку;
 • забезпечення соціального захисту мешканців міста та розвиток гуманітарної сфери міста.

Енергозбереження в бюджетній сфері

Оцінка поточної ситуації:

В структурі видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв частка видатків в бюджетній сфері міста становить близько 70,0% та  постійно зростає.

Зростання видатків на оплату комунальних послуг та енергоносії в бюджетній сфері є в першу чергу наслідком зростання тарифів на енергоресурси та комунальні послуги.

Разом із цим, в бюджетній сфері має місце значний потенціал енергозбереження – понад 20% від існуючого енергоспоживання.  З метою реалізації цього потенціалу в 2016 році в місті впроваджується  проект «Ресурсоефективні громади та інвестиції» спільно з ГО «Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності», що дасть можливість скоротити енергоспоживання, ефективно використовувати ресурси  та залучити інвестиції для впровадження ресурсозберігаючих заходів.  Проект  передбачає  впровадження не тільки технічних заходів енергозбереження, а й комплексу організаційних, навчальних та інформаційних заходів, направлених на зміну культури споживання енергоресурсів.

 

Проблемні питання:

 • відсутність системи оперативного контролю та аналізу показників ефективності використання енергоносіїв в бюджетній сфері;
 • невідповідність теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель бюджетних закладів діючим будівельним нормам, як наслідок, порушення температурного режиму та понаднормові втрати тепла в будівлях закладів бюджетної сфери міста;
 • розбалансованість систем опалення будівель закладів бюджетної сфери міста;
 • відсутність можливості кінцевого споживача впливати на кількість та якість отримуваної теплової енергії: низький рівень забезпечення будівель бюджетних закладів індивідуальними тепловими пунктами, системами автоматичного регулювання подачі теплоносія;
 • низький рівень організаційної спроможності виконавчих органів міської ради готувати проектні пропозиції для залучення позабюджетних фінансових ресурсів;
 • низький рівень організаційної культури впровадження інфраструктурних проектів;
 • відсутність громадської підтримки впровадження енергоефективних проектів та заходів;
 • недосконала нормативно-правова база, яка стримує та ускладнює процес залучення інвестицій в енергоефективні проекти.

 

Основні напрями діяльності:

 • впровадження системи енергетичного менеджменту;
 • впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою;
 • залучення грантів, проектів міжнародної технічної допомоги та громадськості для реалізації інституційних та інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • розробка та затвердження методики розрахунку базових рівнів споживання енергоресурсів та їх економії;
 • розробка та затвердження порядку ініціювання, розробки та впровадження інституційних та інвестиційних проектів;
 • розробка та впровадження комунікаційної стратегії щодо впровадження місцевих енергоефективних проектів;
 • пошук та залучення громадських організацій до розробки, реалізації місцевих енергоефективних проектів, тематичних інформаційних кампаній тощо.

Очікувані результати:

 • створення ефективної системи управління споживанням паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста та впровадження місцевої політики сталого енергетичного розвитку;
 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів будівлями закладів бюджетної сфери міста;
 • підвищення терміну експлуатації та поліпшення зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери міста;
 • підвищення комфорту в закладах бюджетної сфери міста;
 • підвищення конкурентоспроможності міста в сфері залучення позабюджетних ресурсів для реалізації місцевих інституційних та інвестиційних енергоефективних проектів;
 • залучення додаткових позабюджетних фінансових ресурсів та (або) міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих інституційних та інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • участь громадськості в реалізації місцевої енергетичної політики.

Забезпечення соціального захисту мешканців та розвиток гуманітарної сфери міста

Оцінка поточної ситуації:

Рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по місту за січень – вересень, згідно статистичних даних,  становить
4599 грн., що  на 22 % більше відповідного періоду попереднього року.

За наявною статистичною інформацією станом на 01.10.2016 р. по            м. Малин  існує заборгованість із виплати заробітної плати на одному підприємстві – банкруті ПАТ «Малинський дослідно – експериментальний завод»  у сумі 525,6 тис. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету відсутня. Заборгованість по пенсіях пенсіонерам, стипендіях студентів також відсутня.

З початку  2016 року з  метою реалізації заходів із легалізації найманої робочої сили і виведення заробітної плати з тіньового сектора економіки           та детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення   відповідною робочою групою, до якої увійшли представники структурних підрозділів міськвиконкому, Малинської ОДПІ Головного Управління ДФС України, Управління Пенсійного фонду, міського центру зайнятості, територіальної державної інспекції праці у Житомирській області здійснено 9  рейдів – обстежень, в ході яких обстежено  67 фізичних осіб – підприємців   та                4  юридичні особи, виявлено 9 працівників без належного оформлення трудових відносин, які за результатами обстежень були  зареєстровані

 

Проблемні питання:

 • значна кількість робочих місць пропонується на рівні мінімальної заробітної плати;
 • нелегальна зайнятість та виплата заробітної плати «в конвертах».
 • використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями;
 • на кінець 2016 року, згідно статистичних даних, власна заборгованість залишається на ПАТ «МДЕЗ». Є також заборгованість на економічно-неактивних КП «Паперовик» та МКП «Малинміськводоканал».

 

Основні цілі та завдання:

 • здійснення контролю за дотриманням роботодавцями мінімальних гарантій з оплати праці і виконанням умов колективних договорів у сфері оплати праці;
 • посилення співпраці з контролюючими і правоохоронними органами щодо здійснення дієвого та оперативного контролю за дотриманням законодавства з оплати праці суб’єктами господарювання усіх форм власності;
 • погашення заборгованості по заробітній платі на комунальних підприємствах із міського бюджету;
 • проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та роботодавців щодо дотримання вимог законодавства з праці, забезпечення оприлюднення в засобах масової інформації фактів виявлених порушень законодавства з праці.

 

Очікувані результати:

 • забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та ліквідація заборгованості із заробітної плати на економічно-активних підприємствах, зменшення на підприємствах інших форм власності;
 • забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці і виконанням умов колективних договорів у сфері оплати праці.

Соціальні стандарти та рівень життя населення

Оцінка поточної ситуації

Державна підтримка в галузі соціального захисту населення спрямована на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, а саме: ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених, одиноких непрацездатних громадян, а також тимчасово переміщених осіб.  В 2016 році спостерігається значне зростання кількості отримувачів державних соціальних допомог та суми їх виплат. В 7,3 рази зросла кількість отримувачів житлових субсидій, а їх суми – у 18 разів.

У місті проживає 12132 осіб пільгових категорій населення. На обліку в управлінні праці  перебуває 2066 отримувачів державної допомоги, яким з січня по жовтень 2016 року виплачено допомогу на суму 24785,7 тис.грн. та 5373 отримувачів житлової субсидії. Загальна сума призначених субсидій складає 31659,0тис.грн.

Забезпечено безкоштовними путівками на санаторно-курортне лікування 205 осіб.

По м. Малин зареєстровано 128 внутрішньо переміщених осіб                   з Донецької, Луганської областей та АР Крим, 125 сімей отримують допомогу, призначену згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №505. Відповідно до Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №535, двом громадянам з числа переміщених осіб виплачені кошти у сумі               3,0 тис.грн.

На виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету від початку 2016 року надано пільг окремим категоріям громадян у поточному році 6185,0 тис.грн., заборгованість складає 3007,4 тис.грн.

У місті діє Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Малина, а це зокрема надання пільг на комунальні послуги 50% вартості (водопостачання та водовідведення, централізоване опалення, вивіз сміття, квартплата) – 20 осіб у 2016 році.         18 осіб з числа демобілізованих учасників АТО проходять професійну адаптацію –навчання водійській категорії В та перепідготовка на категорію А за рахунок коштів державного бюджету на суму 47,6 тис.грн. Протягом     2016 року видано 3 направлення учасникам бойових дій з числа учасників АТО для проходження психологічної реабілітації, 16 учасників бойових дій     з числа учасників АТО пройшли санаторно-курортне лікування

На обліку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) перебуває 234 підопічних. Надаються послуги перукаря та швейної майстерні зі значно меншими цінами на послуги: перукарню відвідали 1295 чоловік на суму 25,2тис.грн., 224 підопічних терцентру отримали послуги безкоштовно на суму 4,5 тис.грн.; швейною майстернею надано послуг 590 громадянам на суму 20,5 тис.грн., з них 417 підопічних отримали послуги безкоштовно на суму 18,2 тис.грн.. 1302 особам надано соціально-побутові, психологічні та медичні послуги. Функціонує клуб «Друга молодість», якому 29 жовтня виповнилося 3 роки. Він має на меті допомогти людям похилого віку адаптуватись до сучасного життя.

Проблемні питання:

 • обмеженість коштів на здійснення заходів із соціально – психологічної підтримки та реабілітації постраждалого населення;
 • з’являються нові учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, які потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки, у тому числі матеріальної;
 • перекладення на органи місцевого самоврядування обов’язку держави фінансувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд та пільги з послуг зв’язку без надання необхідних коштів з держбюджету (при обмеженій можливості міського бюджету).

Основні напрями діяльності:

 • розвиток системи надання соціальних послуг шляхом надання адресної соціальної допомоги, пільг та компенсацій;
 • формування комплексної системи соціального захисту та медичного забезпечення;
 • активізація роботи з громадськими організаціями міста щодо надання якісних соціальних послуг малозахищеним громадянам міста та налагодження ефективної співпраці з соціальними партнерами;
 • поширення досвіду впровадження соціальних проектів;
 • забезпечення своєчасних виплат державних видів допомоги у розмірах, визначених законодавством;
 • підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх підтримки та профілактики можливої асоціальної поведінки;
 • забезпечення адресності соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім`ям залежно від майнового стану і доходів сім’ї;
 • вирішення соціально-побутових проблем учасників АТО та членів сім’ї загиблих учасників АТО;
 • забезпечення своєчасного фінансування в межах планових призначень та ефективного використання коштів субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню області;
 • вирішення соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції.

 

Очікувані результати:

 • реалізація заходів, спрямованих на соціальну підтримку окремих категорій громадян та підвищення адресності при наданні соціальної підтримки;
 • розширення кількості і спектру соціальних послуг, покращення змісту та якості допомоги у сфері соціальних послуг;
 • забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • забезпечення вільного пересування інвалідів з фізичними вадами в житлових та побутових приміщеннях, місцях загального користування, громадському транспорті, вулицях міста;
 • забезпечення додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції;
 • забезпечення додаткових соціальних гарантій учасникам АТО та членам сім’ї загиблих учасників АТО.

Грошові доходи та заробітна плата

Оцінка поточної ситуації:

Рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по місту за січень – вересень, згідно статистичних даних,  становить
4599 грн., що  на 22 % більше відповідного періоду попереднього року.

За наявною статистичною інформацією станом на 01.10.2016 р. по            м. Малин  існує заборгованість із виплати заробітної плати на одному підприємстві – банкруті ПАТ «Малинський дослідно – експериментальний завод»  у сумі 525,6 тис. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету відсутня. Заборгованість по пенсіях пенсіонерам, стипендіях студентів також відсутня.

З початку  2016 року з  метою реалізації заходів із легалізації найманої робочої сили і виведення заробітної плати з тіньового сектора економіки  та детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення   відповідною робочою групою, до якої увійшли представники структурних підрозділів міськвиконкому, Малинської ОДПІ Головного Управління ДФС України, Управління Пенсійного фонду, міського центру зайнятості, територіальної державної інспекції праці у Житомирській області здійснено 9  рейдів – обстежень, в ході яких обстежено  67 фізичних осіб – підприємців   та   4  юридичні особи, виявлено 9 працівників без належного оформлення трудових відносин, які за результатами обстежень були  зареєстровані

Проблемні питання:

 • значна кількість робочих місць пропонується на рівні мінімальної заробітної плати;
 • нелегальна зайнятість та виплата заробітної плати «в конвертах».
 • використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями;
 • на кінець 2016 року, згідно статистичних даних, власна заборгованість залишається на ПАТ «МДЕЗ». Є також заборгованість на економічно-неактивних КП «Паперовик» та МКП «Малинміськводоканал».

 Основні цілі та завдання:

 • здійснення контролю за дотриманням роботодавцями мінімальних гарантій з оплати праці і виконанням умов колективних договорів у сфері оплати праці;
 • посилення співпраці з контролюючими і правоохоронними органами щодо здійснення дієвого та оперативного контролю за дотриманням законодавства з оплати праці суб’єктами господарювання усіх форм власності;
 • погашення заборгованості по заробітній платі на комунальних підприємствах із міського бюджету;
 • проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та роботодавців щодо дотримання вимог законодавства з праці, забезпечення оприлюднення в засобах масової інформації фактів виявлених порушень законодавства з праці.

Очікувані результати:

 • забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та ліквідація заборгованості із заробітної плати на економічно-активних підприємствах, зменшення на підприємствах інших форм власності;
 • забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці і виконанням умов колективних договорів у сфері оплати праці.

Зайнятість населення та ринок праці

Оцінка поточної ситуації

У продовж січня-жовтня 2016 року послугами служби зайнятості щодо сприяння у працевлаштуванні  скористались 2166 незайнятих жителів м.Малин  та  883 зайнятих громадян отримали консультаційні і інформаційні послуги. З них статус зареєстрованого безробітного  отримали 1312 осіб,  що  на 16 % менше показника за аналогічний період  2015 року. 1060 безробітних отримували матеріальне забезпечення, сума виплаченої допомоги по безробіттю за 10 місяців 2016 року становить 7 млн. 649,8 тис. грн., з них одноразова виплата на започаткування підприємницької діяльності склала    31 тис. 787 грн.,  середньомісячний розмір виплаченої допомоги по безробіттю у жовтні склав 1773,00 грн.

Серед безробітних:   43% осіб до звільнення займали робітничі місця, 44,7% осіб – посади службовців. Понад 47% осіб  – молодь у віці до               35 років,  55% осіб становили  жінки, кожна третя особа не здатна на рівні конкурувати на ринку праці.

Протягом поточного року до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулось загалом 143 особи з числа демобілізованих  учасників АТО. Всім надано статус безробітних та призначена допомога по безробіттю.  Особам надаються консультаційні та інформаційні послуги, пропонується підходяща робота та організовуються заходи соціальної та професійної адаптації. Протягом січня-жовтня 2016 року 21 атовець повернувся до зайнятості.

За 10 місяців  2016 року за сприяння міського центру зайнятості 771  особа (2014 р.- 768; 2015 р.- 719) працевлаштована на вільні та новостворенні робочі місця. 3 особи  спрямовані на самозайнятість службою зайнятості  з виплатою допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності після проходження курсової професійної підготовки, а в цілому у січні-жовтні 2016 року проходили навчання 114 безробітних за професіями необхідними на ринку праці. Середня тривалість пошуку роботи склала 122, проти 104 торік, календарні дні.

Станом на 1 листопада 2016 року кількість зареєстрованих безробітних становила 438 осіб. Кількість вакансій у базі даних міського центру зайнятості становила 92, а за 10 місяців, число заявлених роботодавцями робочих місць склало 1040 (2015р. – 795) з яких 73% були укомплектовані.

Служба зайнятості  надає допомогу роботодавцям в укомплектуванні робочих місць необхідними працівниками. Разом з тим компенсує роботодавцям єдиний соціальний внесок на заробітну плату безробітних громадян, працевлаштованих на нові робочі місця у пріоритетних ВЕД та за працевлаштування недостатньо конкурентоспроможних громадян. З початку року прийнято 28 рішень щодо компенсації.

Участь безробітних в громадських та тимчасових роботах є ефективним засобом виконання суспільно корисної роботи, сприяє мотивації до праці, поліпшує матеріальний стан безробітних. Організація таких робіт сприяє пом’якшенню соціальної напруженості на ринку праці. В цьому році в громадських  та інших роботах тимчасового характеру приймали участь 59 безробітних.

 

Проблемні питання:

 • реалізація законного права громадян на працю;
 • нелегальна зайнятість працездатного населення та необхідність укладання трудових договорів між роботодавцями та найманими працівниками;
 • професійно-кваліфікований дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці.

 

Основні цілі та завдання:

 • розвиток соціального партнерства та оперативне вирішення проблем зайнятості населення через координаційний  комітет сприяння зайнятості населення;
 • нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста,
 • проведення ярмарок вакансій для інвалідів;
 • забезпечення підвищення конкурентоспроможності вивільнених працівників за рахунок підвищення кваліфікації та перепідготовки за професіями, що користуються попитом на ринку праці;
 • забезпечення збалансованості професійної освіти та попиту на робочу силу;
 • посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості та недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці;
 • удосконалення механізму виявлення й легалізації тіньових робочих місць;
 • збір інформації та аналіз стану роботи відносно проблеми незайнятості населення в громаді;
 • сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці та зайнятості осіб з інвалідністю.

 

Очікувані результати:

 • розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, насамперед у сфері інноваційного та високотехнологічного виробництва;
 • здійснення індивідуальних програм реабілітації інвалідів, насамперед, у частині їх працевлаштування;
 • дотримання підприємствами, установами та організаціями трудового законодавства щодо працюючих неповнолітніх;
 • проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста;
 • підвищення рівня охоплення працюючих колективними договорами та виконання зобов’язань підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності з організації продуктивної зайнятості та соціальної захищеності працюючих, професійної підготовки, регулювання процесу вивільнення та забезпечення соціального захисту вивільнюваних працівників.

Соціальний захист

Охорона здоров’я

Проблемні питання:

 • зростання показників захворюваності на онкологічні та соціально-небезпечні захворювання (туберкульоз);
 • забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет за державною програмою «Цукровий діабет» в недостатній кількості;
 • недостатня кадрова забезпеченість Малинського міськрайонного територіального медичного об’єднання (далі – ММРТМО);
 • недостатнє фінансування з державного бюджету пільгових категорій громадян, які потребують дороговартісного лікування;
 • оновлення матеріально-технічної бази усіх закладів охорони здоров’я, зокрема ММРТМО з перспективою функціонування лікарні інтенсивного лікування на його базі (у відповідності до табелю оснащення).

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення закладів охорони здоров’я міста необхідним обладнанням згідно з табелями оснащення;
 • забезпеченість ММРТМО необхідними спеціалістами;
 • реалізація міської програми “Розвиток паліативної допомоги у місті Малині на 2016-2018 роки”, що спрямована на забезпечення хворих міста необхідними препаратами;
 • оновлення матеріально-технічної бази усіх закладів охорони здоров’я у відповідності до табелю оснащення, зокрема ММРТМО – з перспективою функціонування лікарні інтенсивного лікування на його базі (згідно з табелем оснащення).

Очікувані результати:

 • збільшити питому вагу послуг первинної медико-санітарної допомоги, довіру та кількість пролікованих пацієнтів первинної ланки;
 • поліпшити умови перебування  пацієнтів у закладах та умови праці персоналу;
 • підвищити якість лікувально-діагностичного процесу та зменшити час перебування пацієнтів у стаціонарі ММРТМО;
 • придбати необхідне обладнання для надання інтенсивної терапії для жінок та новонароджених акушерсько-гінекологічного відділення ММРТМО та обладнання для здійснення малотравматичних операцій (укомплектовану лапароскопічну стійку), також інше обладнання задля функціонування лікарні інтенсивного лікування на базі ММРТМО;
 • контролювати та сприяти поліпшенню забезпечення пільгових категорій громадян та хворих важкими хворобами життєво необхідними ліками;
 • сприяти забезпеченню безперебійного проведення туберкуліно-діагностики дітям міста;
 • створити комфортні умови для перебування пацієнтів та роботи медичних працівників в медичних закладах міста;
 • підвищення матеріально-технічного забезпечення усіх закладів охорони здоров’я міста згідно з табелями оснащення;
 • залучення нових кадрів в медичні заклади охорони здоров’я.

 

Політика у сфері освіти

Проблемні питання:

 • необхідність подальшого розвитку мережі дошкільних навчальних закладів шляхом організації груп компенсуючого типу та впровадження інклюзивного навчання, оскільки дана форма в ДНЗ не запроваджена;
 • не всі приміщення навчальних закладів приведені до вимог санітарно-гігієнічних норм;
 • необхідність проведення роботи по оснащенню НЗ комп’ютерною технікою та поповненням навчальним обладнанням;
 • необхідність підвищення рівняння охоплення інклюзивним навчанням дітей з особливими потребами та забезпечення умов для доступу даної категорії осіб до приміщень НЗ.

Основні напрями діяльності:

 • розвиток системи дошкільної освіти шляхом запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою; розширення мережі груп у дошкільних навчальних закладах міста шляхом організації груп компенсуючого типу з інклюзивним навчанням;
 • приведення приміщень навчальних закладів до санітарно-гігієнічних норм;
 • підвищення рівня охоплення інклюзивним навчанням дітей з особливими освітніми потребами в ЗНЗ міста;
 • сприяння оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів;
 • забезпечення збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою.

 

Інструменти виконання:

 • Обласна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року;
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;
 • Комплексна «Програма розвитку освітньої галузі міста на 2017- 2018 р.р.»

Очікувані результати:

 • підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою;
 • проведення реконструкції та капітальних ремонтів приміщень;
 • реконструкція приміщення ЗОШ №3, ЗНВК №1, ДНЗ №1;
 • капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЦДЮТ, ЗНВК №1, ДНЗ №1, ДНЗ №9;
 • капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ №3 та спортивної кімнати ЗОШ №2;
 • охоплення 100% дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням;
 • забезпечення 50 % охоплення дітей усіма формами позашкільної освіти;
 • придбання для ДНЗ міста трьох електроплит, шести проекторів для ЗНЗ;
 • переоснащення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.

Розвиток культури

Проблемні питання:

 • незадовільне матеріально-технічне забезпечення закладів культури;
 • недостатність розвитку туристично-рекреаційних можливостей міста;
 • недостатнє кількісне і якісне оновлення бібліотечного фонду міста.

Основні напрями діяльності:

 • збереження й забезпечення розвитку мережі закладів культури міста;
 • поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • проведення реконструкції (теплової санації) будівлі ДШМ;
 • проведення реконструкції будівлі по вул. Грушевського (приміщення музею);
 • придбання та комплектування бібліотечного фонду сучасною літературою згідно з потребами користувачів бібліотек;
 • сприяння участі аматорських творчих колективів у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних фестивалях і конкурсах;
 • залучення мешканців міста та гостей до участі в загальноміських заходах;
 • створення Арт-просторів на території міста;
 • проведення археологічних досліджень.

 

Очікувані результати:

 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • відповідність стану мережі бібліотек сучасним вимогам читачів та інформаційному простору, поновлення бібліотечного фонду;
 • створення нових та підтримка діючих аматорських колективів народної творчості, залучення до них молоді;
 • збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших міст, майстрів народних промислів, які задіяні в різноманітних масових заходах, культурно-мистецьких проектах, майстер-класах, ярмарках, фестивалях;
 • створення краєзнавчого музею.

Молодіжна і сімейна політика

Оцінка поточної ситуації

У 2016 році   на оздоровлення дітей міста з міського бюджету виділено 208 000 грн. та оздоровлено 59 дітей, з яких: дітей учасників бойових дій – 17, обдарованих – 1, дітей з багатодітних сімей – 9, дітей, що перебувають на диспансерному обліку – 20, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 3, дітей-інвалідів – 7, внутрішньо переміщених осіб – 1, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 1.

З метою підтримки творчих здібностей дітей та молоді проведено             8 конкурсів-оглядів. Спільно з громадськими об’єднаннями міста, учнями школи учнівського самоврядування «Лідер», з метою  утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей, проводилися заходи до Дня захисту дітей, Дня Конституції, Дня молоді, Дня незалежності.

Проведено 6 заходів щодо підтримки сім’ї, протидії насильству у сім’ї та торгівлі людьми. Здійснено 48 виїздів у сім’ї, де вчиняється насильство.

Створено Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Проблемні питання:

 • низький загальний рівень громадської активності молоді, зокрема, участі у процесах формування і реалізації місцевої молодіжної політики;
 • низький рівень культури сімейних стосунків, формування та розвитку сімейних цінностей та утвердження відповідального батьківства;
 • поширення явища насильства в сім’ї;
 • низький рівень поінформованості та усвідомлення сутності державної гендерної політики.

Основні напрямки діяльності:

 • охоплення різними формами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, у т. ч. створення пришкільних таборів;
 • розбудова інфраструктури для інтелектуального та творчого розвитку молоді;
 • проведення заходів для молоді та підтримка проектів громадських дитячих та молодіжних організацій і об’єднань;
 • проведення соціально-профілактичних, інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, тютюнопалінню, іншим негативним явищам;
 • запобігання насильству у сім’ї та протидія торгівлі людьми;
 • інтегрування гендерних підходів у діяльність органів місцевого самоврядування.

Очікувані результати:

–  зменшення кількості випадків вчинення насильства в сім’ях міста;

– впровадження корекційної програми  по роботі з кривдниками;

– охоплення послугами оздоровлення та відпочинку 60 %  дітей  соціально-незахищених категорій;

– підвищення рівня громадської активності молоді та збільшення кількості громадських молодіжних організацій, залучених до співпраці;

– підтримка заходів громадських організацій, які розвивають соціально схвалювані форми дозвілля сімей та молоді.

Розвиток фізичної культури і спорту

Оцінка поточної ситуації

У 2016 році проведено та забезпечено участь команд міста у                  80 спортивних змаганнях різного рівня.

До складу збірної команди області входить  5  малинчан,  до складу збірної команди України – 3 (велоспорт і вільна боротьба).

У місті діє Малинська дитячо-юнацька спортивна школа. У школі працюють відділення боротьби вільної, велоспорту /шоссе/, легкої атлетики та футболу.

У 2016 році створено футбольну команду «ЄвроПак-Малин», яка брала участь у чемпіонаті області. За кошти міського бюджету було придбано футбольну форму для футбольної команди.

Проблемні питання:

 • недостатнє забезпечення спортивним інвентарем дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 • недостатнє забезпечення спортивним інвентарем навчальних закладів міста;
 • відсутність спортивних споруд міжнародних стандартів для підготовки спортсменів та проведення змагань з видів спорту;
 • недостатня кількість спортивних майданчиків, міні-футбольних полів з синтетичним покриттям, спортивних залів.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення участі професійних та аматорських спортсменів міста в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях;
 • розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення Малинської дитячо-юнацької спортивної школи, загальноосвітніх та позашкільних закладів міста;
 • вирішення питання забезпеченості спортивними спорудами та спортивними майданчика із штучним покриттям;
 • виховання у молодого покоління відповідального ставлення до свого здоров’я, патріотизму, цілеспрямованості та реалізація заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя;
 • формування громадської думки щодо нетерпимості до проявів шкідливих звичок;
 • формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, пропаганда здорового способу життя.

Очікувані результати:

 • створення умов для підготовки спортсменів високого класу та проведення заходів обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів;
 • збільшення кількості населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи до 10%;
 • збільшення кількості дітей та підлітків, дорослого населення міста, які систематично відвідують заняття на відділеннях спортивних шкіл, в спортивних клубах, гуртках та секціях;
 • підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами.
 • створення належних матеріально-технічних та фінансових умов для розвитку пріоритетних видів спорту.