Положення про надання земельних ділянок

Положення про надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва у м. Малині.

 1. Загальні положення

1.1 Дане положення регулює порядок надання земельних ділянок у власність, для індивідуального житлового будівництва у відповідності до встановленої черги, у зв′язку з обмеженням вільних земельних ділянок передбачених містобудівною документацією під індивідуальне житлове будівництво.

Дія цього Положення не розповсюджується на:

 • проведення приватизації земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки, що належать громадянам на правах власності;
 • Надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва здійснюється громадянам, які постійно проживають та зареєстровані в м. Малині.

1.2 Черга для отримання земельних ділянок встановлюється Малинською міською радою відповідно до цього Положення та поданих заяв зацікавлених осіб.

На підставі поданих заяв та доданих до заяви документів формуються реєстри громадян на одержання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва:

 • першочергового (переважного) одержання земельних дiлянок;
 • одержання земельних дiлянок на загальних пiдставах;
 • позачергового одержання земельних дiлянок.

Постановка на облік здійснюється шляхом внесення інформації до книги реєстрації заяв та обліку громадян, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок (далі — книга реєстрації) у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана секретарем міської ради та скріплена печаткою міської ради.

Усі громадяни, що внесені до книги реєстрації, вносяться до списку громадян, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) .

Із числа вказаних громадян складаються списки осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

1.3 Громадянам, які постійно проживають та зареєстровані в м.Малині, зацікавленим в одержанні земельної ділянки із земель комунальної власності для індивідуального житлового будівництва, при постановці на чергу необхідно подати такі документи:

 • копію паспорта заявника;
 • заяву на ім′я міського голови;
 • довідку про склад сім′ї та місце проживання;
 • довідку з ММКП «Архітектурно-планувальне бюро» (про відсутність надання дозволу на будівництво індивідуального житлового будинку (в т.ч. і на ділянках, на які громадянами не виготовлені правоустановчі документи));
 •  довідку з Управління Держземагентства у Малинському районі про віддсутнiсть або наявнiсть земельної дiлянки у власностi для iндивiдуального житлового будiвництва, отриманої в порядку безоплатної приватизацiї або отриманої у власнiсть в iншому порядку;
 • копію документу, що посвідчує право на пільги, разом з оригіналом, для ідентифікації документа.

Черговість визначається за днем подання відповідної заяви та документів.

Заява та документи перевіряються відповідною посадовою особою міськвиконкому. У випадку подання заяви та документів особисто громадянином, заява та документи перевіряються у його присутності безпосередньо під час їх подання.

Інформація до книги реєстрації вноситься у день надходження заяви із документами до міськвиконкому.

1.4 Після внесення інформації до реєстру заяв громадян на чергу Малинської міської ради для надання їм земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво в м. Малині заявнику протягом 15 днів надсилається письмова відповідь з повідомленням дати взяття на облік , або про відмову з підставою відмови у задоволенні заяви.

1.5 Черга формується з урахуванням громадян, які подали заяви згідно з попереднім Положенням про надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва у м. Малині затвердженого рішенням 39-ої сесія 5-ого скликання від 27.02.2009р.

1.6 У разі виникнення у громадян, що перебувають у списках загальної черги прав на першочергове або позачергове надання земельних ділянок, такі громадяни можуть бути включені до відповідних списків черговості у порядку, визначеному даним Положенням. При цьому, зі списку черговості щодо надання земельних ділянок на загальних підставах громадяни виключаються.

1.7 У разі смерті громадян, які перебували у списках черговості, дозволити реєструвати у цих списках, у відповідності до вимог даного Положення, членів їх сімей (чоловіка або дружину) замість померлих громадян тією датою, згідно якої перебував у списках черговості померлий (померла), з врахуванням пільг, якщо такі є. У разі відсутності пільг члени сім’ї (чоловік або дружина) померлого (померлої) включаються до списків загальної черги.

1.8 Громадяни, які зареєстровані в списках першочергового або позачергового надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, якщо вони були необґрунтовано зараховані до цих списків або втратили вказане право, виключаються із списків першочергового та позачергового надання земельних ділянок та включаються за їх письмовою заявою на ім’я міського голови у списки черговості на загальних підставах за датою перебування їх у списках черговості на першочергове або позачергове надання земельних ділянок.

1.9 Зняття з обліку відбувається після отримання громадянином право- установчого документа на земельну ділянку, надану у порядку безоплатної її приватизації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

1.10 Міськвиконком забезпечує вільний доступ до списків громадян, що перебувають у загальній черзі, та окремих списків осіб, що користуються правом позачергового або першочергового отримання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у тому числі шляхом розміщення на сайті Малинської міської ради.

1.11 Документи, на основi яких громадяни включенi в список для одержання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво, повиннi поновлюватись громадянами через 5 роки з дня включення їх в загальномiський список

1.12 У випадку не поновлення вказаних вищедокументiв на протязi 5-х рокiв громадянин виключається iз загальномiського списку.

 1. Порядок надання земельних ділянок відповідно до встановленої черги

2.1 Надання земельних ділянок для громадян загальної черги здійснюється на загальних підставах без врахування пільг.

2.2 Право на першочергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва мають:

 • учасники війни;
 • інваліди війни та прирівняні до них особи;
 • сім’ї загиблих військовослужбовців;
 • діти війни;
 • учасники бойових дій;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дружина (чоловік) померлого громадянина, віднесені до категорії І-ІІІ, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікун (на час опікунства) дітей померлого;
 • колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні, колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
 • сім’ї, які мають 3 і більше дітей;

2.3 Право на позачергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва:

 • громадяни, земельні ділянки яких згідно з генеральним планом міста підлягають вилученню для соціальних потреб та які виявили бажання будуватися в іншому місці, за умови передачі земельних ділянок до земель запасу;
 • громадяни, які виявили бажання проводити будівництво індивідуальнихжитлових будинків на земельних ділянках осіб, які користуються земельними ділянками за фактом набувальницької давності, (ділянка використовується як понаднормова), за наявності згоди землекористувача;

2.4 Під час підготовки проекту рішення міської ради до винесення його на розгляд сесії, громадяни, що є претендентами на отримання ділянки, подають до Малинської міської ради заяву про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з поновленими документами, відповідно до п.1.3, включаючи акт обстеження житлових умов підписаний депутатом міської ради.

2.5 Надання земельних ділянок проводиться в порядку відведення відповідно до чинного законодавства.

2.6 Громадянин вправі сам відмовитися від виділеної йому земельної ділянки з особистих міркувань, при цьому Малинська міська рада передає дану ділянку іншому громадянину, який зареєстрований у списках черговості під номером, наступним за порядком.

 1. Розподіл земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва

3.1. Загальна кількість земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва житлового масиву (кварталу) визначається відділом містобудування та земельних відносин виконавчого комітету Малинської міської ради у відповідності до генерального плану міста Малина, плану зонування та детального плану територій.

3.2. Земельні ділянки розподіляються згідно списків черговості громадян для індивідуального житлового будівництва за наступною пропорцією:

 • 50% — для громадян, які перебувають у списках черговості на загальних підставах;
 • 40% для громадян, які перебувають у списках першочергового надання земельних ділянок;
 • 10% — для громадян, які перебувають у списках позачергового надання земельних ділянок.

3.3. Малинська міська рада в окремих випадках має право приймати рішення щодо позачергового надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, для соціально значимих громадян міста Малина незалежно від дати включення їх у списки черговості, виду і номера черги, в тому числі, які не перебувають у списках черговості.

 1. Умови надання та використання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва

4.2. У випадках, якщо земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва передбачається надавати у нових житлових масивах (кварталах), де відсутня соціальна, інженерно-транспортна та інша інфраструктура, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради виступає замовником такої інфраструктури та проводить розрахунок кошторису будівництва. При цьому Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради визначається частка коштів, яку у грошовій формі має внести громадянин, який отримує земельну ділянку у цьому житловому масиві (кварталі).

4.3. Передача земельних ділянок у власність громадянам, що перебувають у списках черговості проводиться за умови укладення між даними громадянами та Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради договору про внесення коштів на будівництво інфраструктури.

Громадянам, які не бажають укладати договір про внесення коштів на будівництво інфраструктури, земельні ділянки не надаються та пропонуються до надання наступним у списках черговості. У цьому випадку громадяни, що відмовилися від пропозиції укладення договору, але не більше як два рази, з обліку не знімаються.

5.Прикінцеві положення

5.1 У разі коли земельні ділянки, передбачені містобудівною документацією для індивідуального житлового будівництва, потребують значних капіталовкладень (рекультивація земельної ділянки, осушення та значних затрат на розвиток інфраструктури та інше), а також ділянки, які відповідають вимогам індивідуального житлового будівництва, але відповідно до містобудівної документації для цих цілей не передбачені (при умові виготовлення детального плану території за рахунок покупця (ДПТ)), такі земельні ділянки можуть бути продані на земельних торгах, після проведення їх інвентаризації та затвердження переліку таких ділянок рішенням Малинської міської ради.

5.2 Продаж даних земельних ділянок проводиться на підставі окремо розробленого Положення.

Секретар міської ради О.М. Мороз