Програма розвитку міста на 2019 рік

 1. Загальна характеристика Програми

 Програма економічного і соціального розвитку міста Малина на
2019 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету».

В Програмі враховано основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 19.03.2015 № 1403 та завданнях плану заходів на 2018-2020 роки з її реалізації, затвердженого рішенням обласної ради від 22.12.2016      № 413.

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік, сформована як комплекс взаємопов’язаних            та узгоджених заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей відповідно до визначених пріоритетів із зазначенням джерел їх фінансування.

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, затверджені міською радою, основні напрями яких увійшли до програмних заходів 2019 року.

Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів міського, державного та обласного бюджетів,  коштів залучених у рамках грантових програм та власних коштів суб’єктів господарювання.

У процесі реалізації Програми можуть вноситися необхідні корективи. Зміни та доповнення до Програми затверджуються міською радою.

Головною метою Програми економічного і соціального розвитку міста Малина на 2019 рік є створення умов для економічного розвитку на інноваційно-інвестиційній основі та залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, забезпечення належного функціонування та зниження енергозатратності міської інфраструктури, поліпшення екологічного стану довкілля, доступності широкого спектра соціальних послуг, підвищення якості і комфорту проживання мешканців міста тощо.

 

Основними завданнями Програми є:

формування позитивного іміджу міста, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери;

 • залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів  регіонального розвитку;
 • забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
 • створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва;
 • забезпечення якісного функціонування системи надання адміністративних послуг;
 • сприяння стабільній роботі промислового комплексу міста, підвищенню стійкості промислового виробництва за рахунок модернізації виробничих потужностей, впровадження сучасних технологій, розвиток внутрішнього споживання;
 • забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;
 • сприяння впровадженню енергозберігаючих заходів та зниженню рівня енергоспоживання;
 • здійснення дієвого контролю за додержанням державних гарантій оплати праці, сприяння зростанню рівня зайнятості населення;
 • підвищення ефективності та адресності соціального захисту населення;
 • забезпечення населення якісними послугами у сфері охорони здоров’я та вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста;
 • удосконалення освітньої галузі міста, покращення умов навчання та виховання дітей, підвищення якості надання освітніх послуг;
 • збереження та підтримка культури,  народних традицій і надбань, пам’яток культурної спадщини;
 • розвиток фізичної культури та спорту;
 • сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, формування здорового способу життя;
 • забезпечення безпеки життєдіяльності, стабільної екологічної ситуації та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного інформування про діяльність органів виконавчої влади;

 

2. Пріоритетні напрями соціально-економічної політики у 2019 році

Пріоритетами  економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік визначено:

 • формування стратегічного плану розвитку міста;
 • ефективне використання та управління майновими ресурсами міста;
 • реалізація політики сталого енергетичного розвитку;
 • формування інвестиційно-привабливої території та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
 • розвиток інфраструктури та забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста;
 • забезпечення соціального захисту громадян та розвиток гуманітарної сфери міста.

3. Формування інвестиційно-привабливої території та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

3.1. Інвестиційний розвиток

Оцінка поточної ситуації:

За 9 місяців 2018 року  підприємствами міста освоєно 58,1 млн.грн. капітальних інвестицій. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій             з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку року по місту склав  2,2 тис. грн. (по області 3,8тис. грн.) Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій.

Загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій станом
на 1.10. 2018 року становить 7,4 млн. дол. США. Зменшення до 01.01.2018 р. складає 0,3 млн. дол. США, або  3,1%.

У розрахунку на одного мешканця міста припадає 297,1 дол. США прямих інвестицій проти 185,9 дол. США по області.

Інвестиції надходили з 11 країн світу. Найбільші вкладення належать нерезидентам з  Швейцарії.

Проблемні питання:

 • збереження високої вартості кредитного ресурсу;
 • обмежена кількість вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів;
 • складність процедур відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
 • відсутність суттєвих важелів для надання пільг інвесторам;
 • наявність ризиків дестабілізації на валютному ринку;
 • значна імовірність стриманої вичікувальної позиції інвесторів у зв’язку з подвійними виборами у 2019 році.

Основні напрями діяльності:

 • наповнення та актуалізація баз даних інвестиційних   пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих                   приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для    реалізації інвестиційних проектів;
 • розробка Стратегічного плану розвитку міста;
 • поширення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності міста через засоби масової інформації та мережу Інтернет;
 • розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста;
 • визначення та документальне оформлення земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації пріоритетних проектів;
 • участь у заходах щодо налагодження нових зв’язків з інвесторами  (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо).

Інструменти виконання:

  Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

 • Програма залучення інвестицій в економіку міста Малина на 2017-2020 роки.

Очікувані результати:

 • підвищення інвестиційної привабливості міста
 • збільшення обсягів залучених іноземних та вітчизняних інвестиційних ресурсів;
 • налагодження партнерських стосунків підприємств міста з іноземними партнерами;
 • залучення інвесторів до реалізації інфраструктурних проектів міста;
 • створення нових робочих місць та збільшення надходжень платежів до бюджету.

3.2. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

3.2.1. Розвиток малого і середнього підприємництва

Оцінка поточної ситуації:

Розвиток малого і середнього підприємництва – це один із основних пріоритетів економічного розвитку міста, що є вагомим джерелом наповнення доходної частини міського бюджету, створення нових робочих місць, надходження інвестицій в економіку.

У місті здійснюють господарську діяльність 130 малих підприємств        та 1320 фізичних осіб-підприємців.  Ними реалізовано 22 % від загального обсягу реалізованої продукції.

За  11 місяців 2018 року у місті  зареєстровано  202 суб’єкти господарювання, (що більше попереднього року на 10%), в тому числі фізичних осіб – 173, юридичних – 29.  Разом із тим, із державного реєстру виключено 165  господарюючих структур, із  них 9 юридичних осіб  та        156 фізичних осіб.

Для оперативного вирішення питань реєстрації та отримання дозволів, інших адміністративних послуг в місті функціонує Центр надання адміністративних послуг. Послугами Центру можуть скористатись як підприємці, так і громадяни. Через Центр організовано видачу 119 видів адміністративних послуг місцевими, регіональними дозвільними та адміністративними органами. За 11 місяців 2018 року  надано 4760 адміністративних послуг.

З метою забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва управлінням житлово-комунального господарства міської ради ведеться база даних про наявність вільних приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду суб’єктам господарювання.  Забезпечено вільний доступ суб’єктів господарювання до інформації щодо об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста, що можуть бути передані в оренду на  конкурсних засадах. Від здачі комунального майна в оренду за 11 місяців 2018 року надійшло до міського бюджету 1127,4 тис. грн. Від продажу комунального майна надійшло 590,0 тис. грн.

Всього з суб’єктами господарювання укладено 152 договори щодо передачі   в оренду земельних ділянок загальною площею 116 га.

Проблемні питання:

 • низька купівельна спроможність населення міста;
 • недостатній розвиток малого і середнього бізнесу в сфері виробництва;
 • військовий конфлікт на сході України, що потребує значних фінансових та людських ресурсів для захисту територіальної цілісності та інтересів держави, введення з боку Російської Федерації торгівельних обмежень, скорочення ринків збуту;
 • відсутність дієвого механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;
 • нестача фінансових ресурсів для розвитку бізнесу;
 • низька активність громадських об’єднань підприємців в обговореннях проектів регуляторних актів;
 • незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг у сфері господарської діяльності, складність та тривалість окремих процедур отримання документів дозвільного характеру для започаткування та здійснення підприємницької діяльності;
 • недостатній розвиток та низька ефективність діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, консалтингових центрів тощо);
 • недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів господарювання;
 • недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
 • недостатня конкурентоспроможність продукції та послуг суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Основні напрями діяльності:

 • впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
 • інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва;
 • розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради;
 • формування інфраструктури підтримки підприємництва.
 • сприяння зовнішньоекономічній та інвестиційній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Інструменти виконання:

 • Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».
 • Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.
 • Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Малині на 2017-2020 роки.

Очікувані результати:

 • покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва, сприяння навчанню і підвищенню кваліфікації кадрів для суб’єктів підприємництва;
 • підвищення рейтингових позицій міста по рівню ділової та інноваційної активності серед міст області;
 • створення нових механізмів співробітництва  органів виконавчої влади, громадськості та підприємництва;
 • збільшення загальної кількості зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах міста;
 • збільшення обсягу реалізованої продукції;
 • підвищення якості надання адміністративних послуг.

3.2.2.    Регуляторна політика

Оцінка поточної ситуації:

Реалізація державної регуляторної політики здійснюється відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Для дотримання принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики здійснюється планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів.

Всі проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторних впливів оприлюднюються з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Для забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності проводяться громадські обговорення проектів регуляторних актів із залученням представників бізнесу та громадських організацій підприємців, депутатів міської ради та посадових осіб міськвиконкому. Це забезпечує прозорість та передбачуваність дій міської влади, якісну підготовку регуляторних актів, що певною мірою враховують інтереси підприємців та громади.

В місті діють 11 регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету, що регулюють господарську діяльність суб’єктів підприємництва.

Для визначення ефективності дії регуляторних актів проводяться їх відстеження результативності відповідно до затвердженого плану.

Головним принципом міської влади є прийняття доцільних та економічно-ефективних регуляторних актів.

Проблемні питання:

 • недостатньо якісна підготовка аналізів регуляторних впливів та проведення відстеження результативності регуляторних актів;
 • низька активність громадськості в обговореннях проектів регуляторних актів.

 

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення виваженого підходу до планування та здійснення регуляторної діяльності в місті, збалансованості інтересів міської влади, суб’єктів господарювання та громадян при прийнятті регуляторних актів;
 • забезпечення системності, послідовності дій з підготовки та прийняття регуляторних актів;
 • підвищення ефективності регулювання господарської діяльності шляхом оптимізації регуляторних актів на стадії їх підготовки.

Очікувані результати:

 • створення сприятливого регуляторного середовища в місті;
 • прийняття міською радою та її виконавчим комітетом доцільних та економічно-ефективних регуляторних актів.
 • усунення адміністративних та бюрократичних перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

             

3.2.3. Розвиток промисловості

Оцінка поточної ситуації:

Промисловими підприємствами міста за 9 місяців 2018 року реалізовано продукції на 1,3 мільярдів гривень, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період попереднього  року. Промислові підприємства міста забезпечили  4,6 % обласного обсягу реалізації промислової продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста складає 51 тис. грн. (середньобласний  показник – 26,5тис.грн.)

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на паперову галузь.

Основні проблемні питання:

– висока вартість ресурсів, особливо енергоносіїв.

– низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

          – недостатність інвестиційних ресурсів;

          – низький рівень інноваційності;

– висока залежність підприємств легкої промисловості від іноземної давальницької сировини;

 • залежність виробничої діяльності підприємств від неконтрольованого ввезення неякісних дешевих товарів із-за кордону;
 • низька якість та високий дисбаланс робочої сили, необхідність розробки ефективної системи перекваліфікації та підготовки кадрів робітничих професій.

Основні напрями діяльності:

 • сприяння реалізації інвестиційних проектів всіх галузей промисловості;
 • сприяння розробленню та реалізації заходів з підвищення енергоефективності виробництва.
 • сприяння підприємствам у вирішенні проблемних питань на регіональному та державному рівні.

Очікуваний результат:

 • зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції;
 • збільшення чисельності працюючих на промислових підприємствах міста;
 • вихід промислових підприємств міста на нові ринків збуту;
 • зменшення енергоспоживання енергоресурсів за рахунок впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій.

3.2.4. Розвиток торгівлі

Оцінка поточної ситуації:

Загальний обсяг роздрібного товарообороту по м. Малину за І півріччя 2018 року склав 138,3 тис. грн., що у порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період становить 111,8%.  Питома вага роздрібного товарообороту міста у обсязі роздрібного товарообороту області становить  2,0 %.

Проблемні питання:

 • зростання цін на продовольчі товари  через відміну державного регулювання;
 • наявність несанкціонованої торгівлі на території міста;
 • обтяжливість та неврегульованість на законодавчому рівні системи оподаткування, внаслідок чого наявність значної кількості осіб, які працюють нелегально;
 • недостатній рівень обізнаності суб’єктів господарювання в сфері торгівлі та послуг законодавчих та нормативних актів, що регламентують дані види діяльності.

Основні напрями діяльності:

 • сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку вітчизняними конкурентоспроможними товарами, а також продукцією місцевих підприємств-виробників;
 • проведення роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання щодо вимог чинного законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг;
 • сприяння здійсненню санкціонованої торговельної діяльності на території міста;
 • посилення заходів з протидій неорганізованою торгівлею;
 • сприяння дотриманню прав і законних інтересів споживачів;
 • сприяння розвитку всіх форм торговельного та побутового обслуговування населення;

–   створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками шляхом організації ярмарків на території міста.

Очікуваний результат:

 • збільшення обсягів роздрібного товарообороту та обсягів послуг, реалізованих населенню;
 • задоволення попиту населення міста в якісних товарах і послугах;
 • розширення мережі сучасних торговельних та побутових підприємств, зміцнення матеріально-технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень в обладнання та оснащення;
 • сприяння в забезпеченні мешканців міста сільськогосподарською продукцією за цінами сільськогосподарських виробників.

4. Ефективне використання та управління майновими ресурсами міста

4.1. Управління об’єктами комунальної власності

 

Проблемні питання:

 • не на всі об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста оформлені правовстановлюючі документи;
 • незавершеність процесу формування електронної бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста;
 • наявність значної заборгованості за оренду нерухомого майна.

Основні  напрями діяльності:

 • упорядкування та документальне оформлення майнових об’єктів територіальної громади міста;
 • активізація претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості із орендної плати;
 • застосування конкурентних та прозорих процедур при передачі комунального майна в оренду або відчуженні.

 

Очікувані  результати:

 • ефективне та раціональне використання майна комунальної власності міста;
 • захист майнових прав об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста;
 • зменшення заборгованості з орендної плати за використання нежитлових приміщень територіальної громади міста;
 • збільшення надходжень коштів від оренди та відчуження комунального майна до міського бюджету.

4.2. Управління земельними ресурсами

Головна мета

Здійснення якісного управління земельними ресурсами, забезпечення  їх ефективного використання, надходжень коштів від приватизації землі, що знаходиться у комунальній власності, надходжень від оренди землі.

Основні напрями діяльності:

 • ефективне та раціональне використання земель територіальної громади міста, а також стовідсотковий розрахунок по платі за землю землекористувачами в межах міста, а відповідно і збільшення додаткових надходжень до міського бюджету за рахунок надходжень від землекористувачів;
 • першочергове залучення коштів для виготовлення містобудівної документації;
 • створення служби містобудівного кадастру у складі спеціального уповноваженого органу містобудування та архітектури. Дані містобудівного кадастру необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційної системи, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів,  органів місцевого самоврядування , фізичних та юридичних осіб;
 • активізація претензійно-позовної роботи до осіб, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів, ухиляються від укладання договорів оренди землі та сплати орендної плати.

Головні завдання розвитку земельних відносин:

 • раціональне і ефективне використання землі, виготовлення технічної документації по встановленню меж прибудинкових територій;
 • визначитись із тенденцією упорядкування існуючих територій забудови індивідуальних гаражів, гаражних масивів і перспективи створення об’єднань  гаражних кооперативів;
 • максимальне сприяння у виділенні земельних ділянок учасникам АТО;
 • задоволення потреб територіальної громади територією для громадської забудови.

 

Інструменти виконання:

 • Програма розвитку земельних відносин на території   міста Малина на 2017 – 2019 роки.

Очікувані результати:  

 • реалізація заходів щодо розробки та затвердження Генерального плану міста та плану зонування (зонінгу) територій;
 • встановлення межі населеного пункту із визначенням перспектив розвитку територіальної громади;
 • збільшення надходжень від платежів за землю;
 • підвищення ефективності та екологічної безпеки використання земельних ресурсів.

5. Розвиток інфраструктури та забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста

5.1.  Містобудівна політика

Проблемні питання:

 • повільне розроблення схем планування територій у зв’язку із недостатністю відповідних фінансових ресурсів міського бюджету;
 • залишається значною кількість житлових і нежитлових будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва;
 • запізнілі (у грудні-місяці) терміни виділення коштів з державного бюджету на фінансування інвестиційних проектів унеможливлює дотримання законодавчо встановлених вимог їх освоєння до кінця бюджетного року, у зв’язку з чим розпочаті об’єкти залишаються недобудованими, нові проекти не реалізовуються;
 • відсутність дієвого банківського механізму іпотечного кредитування індивідуальних забудовників;
 • високі процентні ставки за користування банківськими кредитами.

Основні напрями діяльності:

 • розроблення нового генерального плану міста за рахунок міського бюджету у межах фінансових можливостей;
 • добудова об’єкта соціальної сфери з високим ступенем будівельної готовності – 100-квартирний житловий будинок по вулиці Машинобудівників, 10;
 • проведення капітального ремонту будівлі на пл. Соборній 12а для Центру надання адмінпослуг;
 • проведення реконструкції нежитлової будівлі під музей по вулиці Грушевського 40;
 • добудова спортивного комплексу в парку ім.М.Маклая.

Питання містобудування та архітектури мають вирішальне значення при визначенні цільового використання земельних ділянок, визначення території для містобудівних потреб та покращення інвестиційного клімату в місті. Розроблення містобудівної документації, а саме – Генерального плану міста та його інфраструктури на тривалий термін, сприяють впорядкуванню господарської та містобудівної діяльності, відповідним чином впливають на розв’язання проблемних питань у сфері земельних відносин.

Інструменти виконання:

 • Програма забезпечення розробки містобудівної документації «Генеральний план та створення   містобудівного кадастру в м. Малині на  2017-2020 роки».

Очікуваний результат:

 • збереження обсягу виконаних будівельних робіт та обсягу інвестицій у житлове будівництво на рівні 2018 року;
 • генеральний план м. Малина визначить потреби в територіях для забудови та іншого їх використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

5.2.  Житлово-комунальне господарство

Проблемні питання:

 • залишається проблемним питанням незадовільний технічний стан та значна зношеність основних фондів у водопровідно-каналізаційному господарстві, теплових мереж, незадовільний технічний стан житлового фонду;
 • житловий фонд будинків перших масових серій (60-70-х років забудови) має незадовільний технічний стан, низькі експлуатаційні якості та вичерпав свій експлуатаційний ресурс;
 • незадовільний технічний стан доріг, вулиць, мостів, шляхопроводів та внутрішньобудинкових проїздів;
 • наявність зношених інженерних мереж та оглядових колодязів під проїжджою частиною вулиць;
 • втрати питної води під час її транспортування та розподілу;
 • розкрадання чавунних люків і решіток оглядових колодязів підземних інженерних мереж;
 • фінансово-економічний стан житлово-комунальних підприємств залишається нестабільним, що пов’язано з постійною збитковістю внаслідок підвищення цін на енергоносії та низького рівня відшкодування виробничих витрат на житлово-комунальні послуги; процедура перегляду та затвердження економічно-обгрунтованих тарифів потребує значного часу;
 • не на всі об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста оформлені правовстановлюючі документи;
 • незавершеність процесу формування електронної бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста;
 • наявність заборгованості за оренду нерухомого майна;
 • обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
 • непрогнозоване зростання вартості енергоносіїв;
 • погіршення фінансового стану споживачів;
 • перевантаження потужностей та недостатнє технологічне оснащення полігону для захоронення твердих побутових відходів;
 • періодичне утворення несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • недостатня кількість дитячих ігрових майданчиків;
 • недостатня кількість громадських туалетів;
 • наявність значної кількості безпритульних тварин у місті.

 

 Основні напрями діяльності:

 • сприяння залученню інвестиційних коштів в розвиток житлово-комунального господарства, зокрема, в будівництво і реконструкцію теплових та водопровідно-каналізаційних мереж;
 • своєчасне усунення аварій та пошкоджень внутрішньобудинкових мереж житлових будинків;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з популяризації створення та функціонування ОСББ; сприяння діяльності ОСББ;
 • влаштування та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків біля житлових будинків;
 • реалізація заходів з покращення якості питної води шляхом реконструкції систем водопостачання, водовідведення мікрорайонів міста із застосуванням сучасних технологій, з проведенням зонування, будівництва артезіанських свердловин;
 • будівництво І-ї черги полігону твердих побутових відходів;
 • приведення рівня освітленості вулиць і доріг до нормативних вимог шляхом проведення капітального та поточного ремонтів вуличного освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;
 • проведення комплексу робіт, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов на дорогах загального користування (ремонт, відсипка вулиць, дорожня розмітка, встановлення дорожніх знаків   та ін.);
 • упорядкування та документальне оформлення майнових об’єктів територіальної громади міста;
 • активізація претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості із орендної плати;
 • застосування конкурентних та прозорих процедур при передачі комунального майна в оренду або відчуженні;
 • здійснення робіт щодо благоустрою міста;
 • підтримка комунальних підприємств шляхом відшкодування різниці в тарифах та здійснення внесків до статутних капіталів;

–  проведення незалежних аудитів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств;

–  придбання спеціалізованої техніки та механізмів для комунальних підприємств міста;

 • проведення роботи щодо укладання договорів з мешканцями приватної житлової забудови на вивезення твердих побутових відходів;
 • проведення стерилізації безпритульних бродячих тварин;
 • облаштування громадських туалетів.

Інструменти виконання:

 • Програма  благоустрою та розвитку комунального господарства міста Малина на 2017-2019 роки;
 • Програма охорони навколишнього природного середовища на період 2017-2019 роки;
 • Програма сприяння створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Малині на 2017-2019 роки;
 • Програма співфінансування капітального ремонту житлового фонду у м. Малині на 2017-2019 роки;
 • Програма з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків міста Малина на 2017 – 2020 роки;
 • Програма поетапного переходу населення на індивідуальне опалення із закриттям нерентабельних котелень на 2017- 2019рр.;
 • Програма розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у м. Малині на 2018-2020рр.;
 • Програма гуманного та цивілізованого регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Малині на 2017-2019 роки;
 • Міська програма «Безпечне місто» на 2017-2019 роки;
 • Програма будівництва, утримання та ремонту кладовищ м. Малина на 2017-2019 роки.

Очікуваний результат:

 • забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово- комунального господарства;
 • забезпечення належних умов проживання мешканців міста та подовження термінів експлуатації наявного житлового фонду, його інженерних мереж та прибудинкових і внутрішньо квартальних територій;
 • забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідної якості та рівня;
 • покращення благоустрою прибудинкових територій житлових будинків;
 • забезпечення безпечного відпочинку дітей на спортивно-ігрових майданчиках біля житлових будинків шляхом відновлення їх технічного стану та поліпшення естетичного вигляду;
 • зменшення непродуктивних втрат та витрат питної води і тепла в централізованих водопровідних та теплових мережах, покращення якості води та наданих житлово-комунальних послуг;
 • зменшення енергоспоживання;
 • оновлення парку спеціалізованої техніки комунальних підприємств міста, що дасть змогу вчасно та якісно проводити роботи з благоустрою міста;
 • ефективне та раціональне використання майна комунальної власності міста;
 • захист майнових прав об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста;
 • зменшення заборгованості з орендної плати за використання нежитлових приміщень територіальної громади міста;
 • збільшення надходжень коштів від оренди та відчуження комунального майна до міського бюджету;
 • приведення в належний санітарний стан міста
 • зменшення кількості безпритульних бродячих тварин на вулицях міста.

5.3. Розвиток транспортної інфраструктури

Оцінка поточної ситуації:

Пасажироперевезення  по місту здійснюють 3 перевізники – фізичні особи – підприємці. Ними обслуговується 10 маршрутів, забезпечено достатній рівень транспортного обслуговування населення, автобусна мережа міста залишилась незмінною.

Згідно Закону України № 3628 від 24.12.2015 з 1 січня 2016 року пільги, передбачені законодавством на перевезення окремих категорій громадян, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету, фінансування з державного бюджету припинено.

В межах фінансових можливостей у 2018 році відшкодовано перевізникам 1600 тис.грн. з міського бюджету, що становить  60%                  від фактично здійснених перевезень.

Комунальними підприємствами міста було забезпечене безперебійне водопостачання та водовідведення, теплопостачання, надавались послуги з утримання комунального житлового фонду, вивезення та складування твердих побутових відходів.

 

Проблемні питання:

 • зниження технічних характеристик покриття доріг;
 • недостатність коштів для розвитку транспортної інфраструктури міста, а саме дорожнього покриття, освітлення, встановлення дорожніх знаків;
 • проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить лише сезонний характер;
 • перекладення на органи місцевого самоврядування обов’язку фінансувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд без надання необхідних коштів, відсутність законодавчо встановленого механізму монетизації пільг (або їх скасування), що в кінцевому результаті призведе до порушення прав як пільговиків, так і перевізників.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення якісного рівня транспортного обслуговування пасажирів;
 • створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері послуг пасажирських автоперевезень;
 • виділення в межах фінансової можливості міського бюджету коштів на відшкодування перевезення пільгової категорії населення міським автомобільним транспортом;
 • виконання основних заходів з безпеки дорожнього руху (встановлення та заміна дорожніх знаків, аварійний ремонт бар’єрного огородження, обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення, відновлення дорожньої розмітки);
 • підтримання проїзної спроможності автомобільних доріг міста за рахунок виконання ремонту доріг та їх експлуатаційного утримання;
 • облаштування безпечних пішохідних переходів біля закладів дошкільного виховання та закладів освіти і охорони здоров’я.

Очікуваний результат:

 • покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення безпеки перевезення пасажирів;
 • підвищення безпеки дорожнього руху;
 • покращення культури користування громадським транспортом і підвищення його престижності;
 • утримання доріг загального користування в належному стані.

6. Реалізація політики сталого енергетичного розвитку

6.1. Енергозбереження в бюджетній сфері

Оцінка поточної ситуації:

В структурі видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв частка видатків в бюджетній сфері міста становить близько 70,0% та  постійно зростає.

Зростання видатків на оплату комунальних послуг та енергоносії в бюджетній сфері є в першу чергу наслідком зростання тарифів на енергоресурси та комунальні послуги.

Разом із цим, в бюджетній сфері має місце значний потенціал енергозбереження – понад 20% від існуючого енергоспоживання.

З метою скорочення споживання енергетичних ресурсів та видатків з міського бюджету на їх оплату, забезпечення комфортності перебування в будівлях підприємства, установи та організації бюджетної сфери міста продовжують впроваджувати заходи з енергозбереження. Серед них: заміна старих дерев’яних вікон на нові енергозберігаючі, ламп розжарювання на енергозберігаючі, електричного обладнання на сучасне і більш економне, ремонт інженерних мереж, проведення заходів з утеплення тощо.

Проблемні питання:

 • недосконалість системи оперативного контролю та аналізу показників ефективності використання енергоносіїв в бюджетній сфері;
 • невідповідність теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель бюджетних закладів діючим будівельним нормам, як наслідок, порушення температурного режиму та понаднормові втрати тепла в будівлях закладів бюджетної сфери міста;
 • розбалансованість систем опалення будівель закладів бюджетної сфери міста;
 • відсутність можливості кінцевого споживача впливати на кількість та якість отримуваної теплової енергії: низький рівень забезпечення будівель бюджетних закладів індивідуальними тепловими пунктами, системами автоматичного регулювання подачі теплоносія;
 • низький рівень організаційної спроможності виконавчих органів міської ради готувати проектні пропозиції для залучення позабюджетних фінансових ресурсів;
 • низький рівень організаційної культури впровадження інфраструктурних проектів;
 • відсутність громадської підтримки впровадження енергоефективних проектів та заходів;
 • недосконала нормативно-правова база, яка стримує та ускладнює процес залучення інвестицій в енергоефективні проекти.

Основні напрями діяльності:

 • удосконалення системи енергетичного менеджменту;
 • завершення розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Малина до 2020 року;
 • впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою;
 • залучення грантів, проектів міжнародної технічної допомоги та громадськості для реалізації інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • розробка та затвердження методики розрахунку базових рівнів споживання енергоресурсів та їх економії;
 • розробка та впровадження комунікаційної стратегії щодо впровадження місцевих енергоефективних проектів;
 • пошук та залучення громадських організацій до розробки, реалізації місцевих енергоефективних проектів, тематичних інформаційних кампаній тощо;
 • пошук фінансових ресурсів на енергоефективні проекти (участь у міжнародних проектах та програмах – донорських та кредитних).

Очікувані результати:

 • створення ефективної системи управління споживанням паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста та впровадження місцевої політики сталого енергетичного розвитку;
 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів будівлями закладів бюджетної сфери міста;
 • підвищення терміну експлуатації та поліпшення зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери міста;
 • підвищення комфорту в закладах бюджетної сфери міста;
 • підвищення конкурентоспроможності міста в сфері залучення позабюджетних ресурсів для реалізації місцевих інституційних та інвестиційних енергоефективних проектів;
 • залучення додаткових позабюджетних фінансових ресурсів та (або) міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих інституційних та інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • участь громадськості в реалізації місцевої енергетичної політики.

7. Забезпечення соціального захисту мешканців

та розвиток гуманітарної сфери міста

7.1. Соціальні стандарти та рівень життя населення

7.1.1. Грошові доходи та заробітна плата

Оцінка поточної ситуації:

Рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по місту за січень – вересень 2018 року, згідно статистичних даних, становить 8082 грн., що  на 24 % більше відповідного періоду попереднього року та      на 7% більше середнього рівня по області.

За наявною статистичною інформацією станом на 01.12.2018 по            м. Малин відсутня заборгованість із виплати заробітної плати, повністю погашено заборгованість із виплати заробітної плати на КЗ «Малинський міськрайонний центр первинної медико-санітарної допомоги», яка за станом на 01.11.2018 року становила 570,5 тис.грн.

З  метою реалізації заходів із легалізації найманої праці і виведення заробітної плати з тіньового сектора економіки та детінізації доходів                і відносин у сфері зайнятості населення  протягом січня – листопада 2018 року відповідною робочою групою, до складу якої входять представники структурних підрозділів міськвиконкому, Малинського управління ГУ ДФС    у Житомирській області, Управління Пенсійного фонду, міського центру зайнятості, управління Держпраці у Житомирській області здійснено              11  рейдів – обстежень, в ході яких обстежено  198 суб’єктів господарювання. В результаті проведеної робочою групою заходів, спрямованих на детінізацію трудових відносин, протягом січня – листопада 2018 року легалізовано працю 290 осіб.

Проблемні питання:

 • нарахування заробітної плати за кваліфіковану працю в мінімальному розмірі;
 • використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями;
 • застосування праці в скороченому режимі робочого часу, приховування і видача заробітної плати в «конвертах»;

 

Основні цілі та завдання:

 • здійснення моніторингу укладення колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях, які використовують найману працю та здійснення заходів контролю за виконаннями роботодавцями їх умов у частині оплати праці, недопущення необгрутованого  зменшення заробітної плати;
 • співпраця з контролюючими і правоохоронними органами щодо здійснення дієвого та оперативного контролю за дотриманням законодавства з оплати праці суб’єктами господарювання усіх форм власності;
 • детінізація заробітної плати, легалізація незареєстрованих виплат заробітної плати шляхом активної інформаційно – роз’яснювальної роботи серед населення і роботодавців щодо негативних наслідків виплати «тіньової» заробітної плати;
 • здійснення моніторингу своєчасності виплати заробітної плати суб’єктами господарювання міста, вжиття заходів щодо попередження виникнення заборгованості із виплати заробітної плати

Очікувані результати:

 • недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати;
 • забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці і виконанням умов колективних договорів у сфері оплати праці;
 • оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями.

7.1.2. Зайнятість населення та ринок праці

Оцінка поточної ситуації

Станом на 1 грудня 2018 року кількість зареєстрованих безробітних жителів міста становила 242 особи (2017рік – 243). Кількість вакансій у базі даних міського центру зайнятості становила 103 (2017рік – 109). Навантаження на одне вільне робоче місце становить 4 особи, як і в минулому році.

З метою створення сприятливих передумов для самовизначення та самореалізації, підвищення функціональної мобільності та ініціативності        у виборі професійної діяльності за січень-листопад поточного року  надано 5563 профорієнтаційні послуги.  Проведено 77 профінформаційних семінарів із законодавства про зайнятість  та легальної зайнятості, 7 семінарів                 з орієнтації безробітних осіб на підприємницьку діяльність,  10 тренінгів «Побудова кар’єри», організовано роботу Студії особистісного розвитку для молоді в рамках якої проведено 6 тренінгів. Спільно з соціальними партнерами проведено 2 cемінари «Соціально-відповідальний діалог на ринку праці», консультування з питань підприємництва – 1 груповий консультаційний захід, де отримали консультації 6 осіб та 37 осіб отримали індивідуальні консультації.

Протягом січня-листопада 2018 року працевлаштовано 146 осіб із числа соціально вразливих верств населення на вільні  робочі місця, з них 79 – зі статусом безробітного.

Особам, що мають додаткові соціальні гарантії, загалом надано          2661 профорієнтаційних послуг. За січень-листопад проведено 34 семінари та 11 мотиваційних тренінгів для осіб,  які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, зокрема для жінок, для осіб, що тривалий час перебувають на обліку в ЦЗ,  для молоді, для осіб з обмеженими можливостями, для учасників АТО.

Проблемні питання:

 • дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці;
 • невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних та їх досвіду вимогам роботодавців, недостатня кількість спеціалістів робітничих професій;
 • недостатня кількість робочих місць із прийнятною заробітною платою призвело до того, що певні категорії мешканців виїхали з міста в пошуках роботи закордоном чи в інших регіонах України;
 • формування у молоді підвищених вимог щодо працевлашту­вання (престижу, заробітку), змісту, характеру й умов праці;
 • низький рівень працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (інвалідів, молоді, випускників навчальних закладів, жінок, які мають дітей до 6 років).

Основні напрями діяльності:

 • підвищення ефективності політики зайнятості, враховуючи пріоритетність, стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, легалізації зайнятості;
 • зменшення навантаження на одне вільне робоче місце до 2 осіб;
 • підвищення мобільності робочої сили та удосконалення регулювання трудової міграції;
 • удосконалення механізму виявлення й легалізації тіньових робочих місць;
 • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Очікувані результати:

 • забезпечення збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць з належними умовами праці та гідною заробітною платою;
 • здійснення індивідуальних програм реабілітації інвалідів, насамперед, у частині їх працевлаштування;
 • у 2019 році передбачається працевлаштувати 513 осіб з числа  безробітних громадян;
 • працевлаштувати 200 осіб на новостворені робочі місця;
 • професійним навчанням безробітних (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) заплановано охопити 110 осіб;
 • число осіб, які братимуть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, визначатиметься замовниками у відповідності до об’ємів запланованих робіт та можливості фінансових асигнувань;
 • чисельність громадян, яким будуть надані профорієнтаційні послуги, орієнтовно становитиме 2895 осіб.

7.1.3. Соціальний захист

 Соціальний захист  населення

 

Оцінка поточної ситуації

Державна підтримка в галузі соціального захисту населення спрямована на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, а саме: ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, одиноких непрацездатних громадян, сімей з дітьми, а також внутрішньо переміщених осіб. У зв’язку із підвищенням пенсій, заробітної плати, зниженням соціальних норм, змінами у законодавстві з травня 2018 кількість отримувачів житлових субсидій, в порівнянні з 2017 роком, зменшилась, середній розмір призначеної субсидії на домогосподарство зменшився та становить 645,20грн. ( у 2017 –1150,00грн.).

У місті проживає 11144 особи пільгових категорій населення, які користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством.

На виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету надано пільг окремим категоріям громадян за 11 місяців поточного року на 5,3 млн.грн., заборгованість складає 298,0 тис.грн.

На обліку в управлінні праці  перебуває 1817 отримувачів державної допомоги, яким виплачено допомогу на суму 27,8 млн.грн. та 6680 отримувачів житлової субсидії.

По м. Малин зареєстровано 120 внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та АР Крим, яким виплачено допомогу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №505 у сумі              553,8 тис.грн..

У місті діє Комплексна міська програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Малина, а це, зокрема, надання 50 % знижки в оплаті спожитих житлово-комунальних послуг  (водопостачання та водовідведення, централізоване опалення, вивіз сміття, квартплата) – за 11 місяців 2018 року скористалися 2 особи на суму   1,6 тис.грн..

Забезпечено професійною адаптацією 7 осіб з числа демобілізованих учасників АТО, які пройшли навчання водійській категорії В за рахунок коштів державного бюджету на суму 35,7 тис.грн.. Протягом 2018 року забезпечено медичною реабілітацією в обласному санаторно-курортному закладі «Дениші» та лікувальних закладах області 11 осіб з числа учасників АТО на суму 12,1 тис.грн. з міського бюджету; забезпечено санаторно-курортним лікуванням 22 учасника  АТО на суму 180,018 тис.грн., 27 осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства на суму 245,1 тис.грн., видано 57 путівок у санаторії Мінсоцполітики.

З метою поліпшення житлових умов з державного бюджету виділено компенсацію на придбання квартири члену сім’ї загиблого  учасника АТО  в розмірі  413,2тис.грн.

З метою забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації з підприємствами (по вибору заявників) укладаються договори по виготовленню ТЗР, на 2018 рік кошторисні призначення на зазначені цілі – 1852,8тис.грн.

За 11 місяців 2018 року призначено компенсацій та допомог особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 4,2млн.грн. Забезпечено безкоштовним санаторно-курортним лікуванням по тристоронніх договорах 119 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       І категорії та дітей з інвалідністю по ЧАЕС на суму 825,2тис.грн..

На обліку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Малин перебуває 233 підопічних. Надаються послуги перукаря та швейної майстерні зі значно меншими цінами на послуги: перукарню відвідали 1582 чоловік на суму 35,3тис.грн., 509 підопічних терцентру отримали послуги безкоштовно на суму 12,2 тис.грн.; швейною майстернею надано послуг 769 громадянам на суму 29,7 тис.грн., з них 615 підопічних, які перебувають на обліку у відділеннях терцентру отримали послуги безкоштовно на суму 24,9 тис.грн. Робітниками з комплексного обслуговування й ремонту будинків надано безкоштовно послуг 299 особам на суму 85,1 тис.грн.( в т.ч. різні ремонтні роботи по господарству, обрізка, зрізання дерев; завезення, різка, рубка, складання дров та обрізків, косіння трави, побілка будинків тощо). За даний період 2018 року 123 одиноких та малозабезпечених громадян отримали гаряче харчування за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Хлібний дім» на суму 53,5тис.грн. Соціальним психологом надано 447 громадянам 2115 послуг, медичною сестрою – 1997 послуг 458 особам, виписано рецептів 194 громадянам. Функціонує клуб «Друга молодість», якому 29 жовтня виповнилося 5 років. Він має на меті допомогти людям похилого віку адаптуватись до сучасних умов життя.

 

Проблемні питання:

 • обмеженість коштів на здійснення заходів із соціально – психологічної підтримки та реабілітації постраждалого населення;
 • з’являються нові учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, які потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки, у тому числі матеріальної;
 • перекладення на органи місцевого самоврядування обов’язку держави фінансувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд та пільги з послуг зв’язку без надання необхідних коштів з держбюджету (при обмеженій можливості міського бюджету).

Основні напрями діяльності:

 • розвиток системи надання соціальних послуг шляхом надання адресної соціальної допомоги, пільг та компенсацій;
 • формування комплексної системи соціального захисту та медичного забезпечення;
 • активізація роботи з громадськими організаціями міста щодо надання якісних соціальних послуг малозахищеним громадянам міста та налагодження ефективної співпраці з соціальними партнерами;
 • поширення досвіду впровадження соціальних проектів;
 • забезпечення своєчасних виплат державних видів допомоги у розмірах, визначених законодавством;
 • підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх підтримки та профілактики можливої асоціальної поведінки;
 • забезпечення адресності соціальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім`ям залежно від майнового стану і доходів сім’ї;
 • вирішення соціально-побутових проблем учасників АТО та членів сім’ї загиблих учасників АТО;
 • забезпечення своєчасного фінансування в межах планових призначень та ефективного використання коштів субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню області;
 • вирішення соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції.

Очікувані результати:

 • реалізація заходів, спрямованих на соціальну підтримку окремих категорій громадян та підвищення адресності при наданні соціальної підтримки;
 • розширення кількості і спектру соціальних послуг, покращення змісту та якості допомоги у сфері соціальних послуг;
 • забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • забезпечення вільного пересування осіб з інвалідністю з фізичними вадами в житлових та побутових приміщеннях, місцях загального користування, громадському транспорті, вулицях міста;
 • забезпечення додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції;
 • забезпечення додаткових соціальних гарантій учасникам АТО та членам сім’ї загиблих учасників АТО.

Інструменти виконання:

Субвенції з державного бюджету місцевому бюджету.

Програма соціального захисту окремих категорій громадян «Турбота»   на 2018-2020роки.

Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів         на 2018-2020 роки.

Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2021 роки.

Комплексна міська програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців м.Малина на 2018-2020 роки.

Міська комплексна цільова програма надання пільг окремим категоріям населення міста Малина на 2018-2020 роки.

Програма зайнятості населення на території м.Малина на 2018-2020 роки.

Програма фінансової підтримки ветеранських організацій міста                на 2017-2020 роки.

 

7.2. Охорона здоров’я

 

У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, з 18 вересня      2018 року зареєстроване комунальне некомерційне підприємство «Малинський центу первинної медико-санітарної» Малинської міської ради, яке з 1 січня 2019 буде фінансуватись з Національної служби здоров’я України.

Вторинна ланка, а це: Малинське МРТМО та Малинське стоматологічне об’єднання, у 2019 році фінансуватимуться за рахунок державної медичної субвенції, однак в подальшому реформування чекає і ці заклади.

У 2018 році фінансування галузі з Державного бюджету було вкрай незадовільним, недостатність по галузі становила більше 12 млн. грн. Це, зрозуміло, не могло не вплинути на функціонування усіх закладів. Централізоване фінансування заходів по забезпеченню інсуліном жителів міста з державного бюджету також бажало бути кращим.

В порівнянні з минулим 2017 роком у 2018 роком в місті зросла потреба коштів для придбання медикаментів жителям міста, зокрема, для паліативної допомоги жителям ця потреба зросла втричі.

 Проблемні питання:

 • недофінансування галузі за рахунок Державної медичної субвенції;
 • забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою закладів в умовах реформування;
 • збільшення захворюваності на серцево-судинну патологію, онкологічні захворювання, поширення соціально-небезпечних хвороб, в т.ч. туберкульозу;
 • потреба в енергозберігаючих заходах;
 • необхідність модернізації існуючих та розбудови мережі закладів первинної медицини – міських амбулаторій;
 • застарілі форми роботи медичних установ;
 • незабезпеченість життєвими умовами медичних працівників;
 • недостатня матеріально-технічна забезпеченість закладів охорони здоров’я.

Основні напрями діяльності:  

 • впровадження реформи на первинному рівні та вивчення доцільності перетворення інших закладів охорони здоров’я міста у некомерційні підприємства;
 • придбання комп’ютерної та оргтехніки для реформування закладів охорони здоров’я міста вторинної ланки;
 • здійснення профілактичних, лікувальних, організаційних заходів, фінансової підтримки задля зниження захворюваності населення, у т.ч. груп ризику з соціально-небезпечних хвороб, зокрема, заходів щодо зниження захворюваності на туберкульоз, його профілактику;
 • подальша модернізація закладів з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні;
 • налагодження роботи членів госпітальної ради для розробки та планування заходів із забезпечення потреб населення в послугах охорони здоров’я;
 • проведення ремонтно-будівельних робіт, поточних та капітальних ремонтів, термомодернізації та реконструкції лікувальних закладів міста, заходів по енергозбереженню;
 • впровадження медичних інформаційних систем;
 • придбання нового сучасного медичного обладнання;
 • придбання санітарного транспорту для транспортування хворих;
 • забезпечення незахищених верств населення медикаментами в разі затримки постачання ліків за кошти з Державного бюджету.

Інструменти виконання:

Міська програма  розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 роки;

Міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2020 роки;

Міська програма «Підтримка хворих міста Малина з хронічною нирковою недостатністю на 2017–2020 роки»;

Міська програма «Підтримка хворих з трансплантованими протезами серцевих клапанів у м. Малині на 2017-2020 роки»;

Міська програма «Підтримка хворих на неспецифічний виразковий коліт у м. Малині на 2017-2020 роки»;

Міська програма «Розвиток паліативної допомоги у місті Малині на 2018-2020 роки»;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.

Очікувані результати:

 • підвищення ефективності, поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг;
 • підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення міста за рахунок реконструкції частини будівлі Малинського МРТМО для відділення невідкладної (екстреної) допомоги;
 • впровадження медичних інформаційних систем;
 • створення умов для надання медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, продовження встановлення тимчасових кардіостимуляторів жителям міста;
 • зниження рівня материнської, перинатальної та малюкової смертності;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я;
 • виконання заходів міських програм.

7.3. Політика у сфері освіти

 

Проблемні питання:

 • необхідність створення універсального дизайну у закладах освіти – дизайну предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну;
 • необхідність постійного оновлення комп’ютерного та технічного обладнання закладів освіти , тому що  оснащення кабінетів не відповідає сучасним вимогам;
 • необхідність запровадження розумних  пристосувань, або проведення необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами.

 

Основні напрями діяльності:

 • оновлення освітнього середовища;
 • забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням у закладах загальної середньої освіти за зверненням батьків;
 • оптимізація мережі ЗЗСО відповідно до Закону України «Про освіту» з метою реалізації програми «Нова українська школа»;
 • збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти.

Інструменти виконання:

 • Закон України «Про освіту»;
 • План заходів з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;
 • Комплексна Програма розвитку освітньої галузі міста на 2019-2024 р.р.;
 • концепція «Нова українська школа».

Очікувані результати:

 • підвищення рівня та якості охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою;
 • проведення реконструкції та капітальних ремонтів приміщень:
 • створення умов для охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням;
 • створення умов для максимального охоплення дітей усіма формами позашкільної освіти;
 • створення оновлених освітніх середовищ для дітей різного віку.

   

7.4. Розвиток культури

 

Проблемні питання:

 • незадовільне матеріально-технічне забезпечення закладів культури;
 • недостатність розвитку туристично-рекреаційних можливостей міста;
 • недостатнє кількісне і якісне оновлення бібліотечних фондів;
 • невідповідний тепловий режим для комфортного перебування       в приміщенні міського будинку культури.

Основні напрями діяльності:

 • збереження й забезпечення розвитку мережі закладів культури міста;
 • поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • проведення реконструкції (капітальний ремонт) приміщення міського будинку культури;
 • проведення реконструкції будівлі по вул. Грушевського (приміщення музею);
 • придбання та комплектування бібліотечного фонду сучасною літературою згідно з потребами користувачів бібліотек;
 • сприяння участі аматорських творчих колективів у міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалях і конкурсах;
 • залучення мешканців міста та гостей до участі в загальноміських заходах;
 • створення Арт-просторів на території міста;
 • продовження проведення археологічних досліджень.

Основні завдання роботи на 2018 рік:

– творча пошукова робота закладів культури з питань соціально-   культурного та духовного розвитку населення;

удосконалення систем роботи культурно-дозвіллєвої сфери, впровадження нових форм діяльності установ культури;

– створення центру традиційної народної культури і мистецтва;

– організація дозвілля молоді;

сприяння комплектування бібліотечних установ сучасною україномовною літературою та періодичними виданнями;

– проведення реконструкції краєзнавчого музею міста Малина з метою відродження та збереження історичних та культурних пам’яток, покращення патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку туристичної інфраструктури в місті;

проведення реконструкції краєзнавчого музею міста Малина з метою відродження та збереження історичних, культурних пам’яток, покращення патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку туристичної інфраструктури в місті.

Інструменти виконання:

 • Закон України “Про культуру”;
 • Міська комплексна Програма розвитку культури в місті Малин на 2019 – 2021 роки.

Очікувані результати:

 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • відповідність стану мережі бібліотек сучасним вимогам читачів та інформаційному простору, поновлення бібліотечного фонду;
 • створення нових та підтримка діючих аматорських колективів народної творчості, залучення до них молоді;
 • підвищення рівня культурно-дозвіллєвого обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання культурно-дозвіллєвих послуг населення;
 • збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших міст, майстрів народних промислів, які задіяні в різноманітних масових заходах, культурно-мистецьких проектах, майстер-класах, ярмарках, фестивалях;
 • вивчення, збереження, популяризація історичної та культурної спадщини міста.

 

7.5. Захист прав та інтересів дітей

Проблемні питання:

 • соціальне сирітство, самоусунення батьків від виконання їх батьківських обов’язків;
 • збільшення кількості дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • недостатній рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Основні напрями діяльності:

 • впровадження в місті заходів з реалізації прав кожної дитини на сімейне виховання;
 • своєчасне виявлення сімей у складних життєвих обставинах, здійснення заходів щодо посилення контролю за умовами проживання та виховання дітей у сім’ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
 • реалізація державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Інструменти виконання:

Міська  цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у              м. Малині на 2019-2021 роки;

Міська (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (проект).

Очікувані результати:

 • зниження кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та набули статусу соціальних сиріт;
 • збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечених житлом.

 

7.5. Молодіжна і сімейна політика

 

Оцінка поточної ситуації

У 2018 році   на оздоровлення дітей міста з міського бюджету виділено 730 тис. грн. та оздоровлено 99 дітей, з яких: дітей з багатодітних                      і малозабезпечених сімей – 37 чол., дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій – 20; дітей, що перебувають під диспансерним обліком – 56; дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 19; талановитих дітей – 6.

З метою підтримки творчих здібностей дітей та молоді проведено              6 конкурсів-оглядів. Спільно з громадськими об’єднаннями міста, з метою  утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей, проводилися заходи до Дня захисту дітей, Дня Конституції України, Дня молоді, Дня незалежності України, Дня міста. Постійно здійснюється фінансова підтримка зразкового художнього колективу, ансамблю танцю «Біджиз».

Проведено 5 заходів щодо підтримки сім’ї, протидії насильству у сім’ї та торгівлі людьми. Здійснено 51 виїзд у сім’ї, де вчиняється насильство.

Протягом року видано 19 посвідчень батьків багатодітних сімей та       81 посвідчення дітей з багатодітних сімей.

Проблемні питання:

– відсутність чіткого механізму взаємодії між структурними підрозділами у сфері протидії насильству у сім’ї;

– відсутність системності в роботі з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Інструменти виконання:

 • Міська комплексна програма підтримки, сприяння становленню          і розвитку дітей, молоді та сімей міста Малина на 2016-2020 р.р.;
 • Міська  програма оздоровлення та відпочинку дітей  міста Малина    на 2016-2020 роки.

Основні напрямки діяльності:

– запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які постраждали від насильства в сім’ї, торгівлі людьми, а також захист їх прав, надання їм комплексу послуг;

– утвердження гендерної рівності шляхом недопущення дискримінації за ознакою статі;

– забезпечення оптимальної скоординованої діяльності органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері національно-патріотичного виховання;

– проведення заходів для молоді та підтримка проектів громадських дитячих та молодіжних організацій і об’єднань.

Очікувані результати:

–  зменшення кількості випадків вчинення насильства в сім’ях міста;

– підвищення рівня громадської активності молоді та збільшення кількості громадських молодіжних організацій, залучених до співпраці;

– скоординована робота органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді

7.6. Розвиток фізичної культури і спорту

Оцінка поточної ситуації

У 2018 році проведено та забезпечено участь команд міста у 102 спортивних змаганнях різного рівня.

Значними спортивними подіями року стало:

проведення ХІІІ всеукраїнського шахового фестивалю «Малинська весна – 2018» пам’яті Павла Барановського. У фестивалі взяли участь шахісти з 17 міст України;

проведення VІІІ міських міжгалузевих змагань серед організацій та  підприємств міста, в якій взяло участь 6 команд;

відкритий турнір з контактних єдиноборств «Малин Древлянський» до                      дня міста;

традиційний Відкритий  турнір міста Малина із змішаних видів єдиноборств. Взяло участь більше 100 учасників;

Всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Крок до Олімпу» на призи срібного призера ХХХ Олімпійських ігор В.Андрійцева, який збирає близько 300 борців-учасників з усієї України.

Проблемні питання:

 • недостатнє забезпечення спортивним інвентарем дитячо-юнацької спортивної школи;
 • недостатнє забезпечення спортивним інвентарем навчальних закладів міста;
 • недостатнє забезпечення туристичним спорядженням;
 • відсутність спортивних споруд міжнародних стандартів для підготовки спортсменів та проведення змагань з видів спорту;
 • недостатня кількість спортивних майданчиків, міні-футбольних полів з синтетичним покриттям, спортивних залів.

Інструменти виконання:

 •  Цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури           і спорту на 2017-2019 роки.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення участі професійних та аматорських спортсменів міста в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях;
 • розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення Малинської дитячо-юнацької спортивної школи, загальноосвітніх та позашкільних закладів міста;
 • вирішення питання забезпеченості спортивними спорудами та спортивними майданчика із штучним покриттям.

Очікувані результати:

 • створення умов для підготовки спортсменів високого класу та проведення заходів обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів;
 • збільшення кількості населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи до 10%;
 • збільшення кількості дітей та підлітків, дорослого населення міста, які систематично відвідують заняття на відділеннях спортивних шкіл, в спортивних клубах, гуртках та секціях;
 • підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами.
 • створення належних матеріально-технічних та фінансових умов для розвитку пріоритетних видів спорту.