Програма розвитку міста на 2018 рік

Загальна характеристика Програми

Програма економічного і соціального розвитку міста Малина на
2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету».

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік, сформована як комплекс взаємопов’язаних  та узгоджених заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей відповідно до визначених пріоритетів із зазначенням джерел їх фінансування.

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, затверджені міською радою, основні напрями яких увійшли до програмних заходів 2018 року.

Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів міського, державного та обласного бюджетів,  коштів залучених у рамках грантових програм та власних коштів суб’єктів господарювання.

У процесі реалізації Програми можуть вноситися необхідні корективи. Зміни та доповнення до Програми затверджуються міською радою.

Головною метою Програми економічного і соціального розвитку міста Малина на 2018 рік є створення умов для економічного розвитку на інноваційно-інвестиційній основі та залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, забезпечення належного функціонування та зниження енергозатратності міської інфраструктури, поліпшення екологічного стану довкілля, доступності широкого спектра соціальних послуг, підвищення якості і комфорту проживання мешканців міста тощо.

Основними завданнями Програми є:

 • формування позитивного іміджу міста, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери;
 • залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів  регіонального розвитку;
 • забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
 • створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва;
 • забезпечення якісного функціонування системи надання адміністративних послуг;
 • сприяння стабільній роботі промислового комплексу міста, підвищенню стійкості промислового виробництва за рахунок модернізації виробничих потужностей, впровадження сучасних технологій, розвиток внутрішнього споживання;
 • забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;
 • сприяння впровадженню енергозберігаючих заходів та зниженню рівня енергоспоживання;
 • здійснення дієвого контролю за додержанням державних гарантій оплати праці, сприяння зростанню рівня зайнятості населення;
 • підвищення ефективності та адресності соціального захисту населення;
 • забезпечення населення якісними послугами у сфері охорони здоров’я та вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста;
 • удосконалення освітньої галузі міста, покращення умов навчання та виховання дітей, підвищення якості надання освітніх послуг;
 • збереження та підтримка культури,  народних традицій і надбань, пам’яток культурної спадщини;
 • розвиток фізичної культури та спорту;
 • сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, формування здорового способу життя;
 • забезпечення безпеки життєдіяльності, стабільної екологічної ситуації та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного інформування про діяльність органів виконавчої влади.

Пріоритетні напрями соціально-економічної політики у 2018 році

Пріоритетами  економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік визначено:

 • формування інвестиційно-привабливої території та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;
 • ефективне використання та управління майновими ресурсами міста;
 • розвиток інфраструктури та забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста;
 • реалізація політики сталого енергетичного розвитку;
 • забезпечення соціального захисту мешканців міста та розвиток гуманітарної сфери міста.

Формування інвестиційно-привабливої території та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

Інвестиційний розвиток

Оцінка поточної ситуації

Загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій станом  на  1 жовтня 2016 року становить   8,0 млн. дол. США. Зменшення до 01.01.2016 р. складає 0,4 млн. дол. США, або 4,8%. Зменшення сформувалося за рахунок курсової різниці.

У розрахунку на одного мешканця міста припадає 303,0 дол. США прямих інвестицій проти 209,4 дол. США по області.

Інвестиції надходили з 11 країн світу. Найбільші вкладення належать нерезидентам з  Швейцарії.

За січень – червень 2016 року  підприємствами міста освоєно  75 млн.грн. капітальних інвестицій. Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій.

Проблемні питання:

 • обмежена кількість вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів;
 • складність процедур відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
 • недостатня конкурентоспроможність економіки міста на міжнародних ринках, що стримується повільним впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю, незадовільною якістю виробничих фондів та низькою прибутковістю активів, високим рівнем процентних ставок по банківських кредитах;
 • відсутність гарантій по захисту прав власності, як на землю, так  і на нерухомість;
 • відсутність суттєвих важелів для надання пільг інвесторам та відсутність стратегії побудови відношень між владою та інвесторами;
 • відсутність розвиненої фінансово-інвестиційної інфраструктури;
 • недосконалість інформаційного супроводу інвестиційної діяльності.

Основні напрями діяльності:

 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій та вдосконалення системи надання адміністративних послуг інвесторам;
 • забезпечення супроводу інвестиційних проектів шляхом оперативного вирішення проблемних питань в межах компетенції виконавчих органів міської ради;
 • поширення інформації про інвестиційний потенціал міста, пріоритетні інвестиційні проекти;
 • сприяння участі підприємств міста у державних інвестиційних програмах;
 • проведення та участь у заходах щодо налагодження нових зв’язків з інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо);
 • формування нормативно-правової бази щодо регулювання інвестиційної діяльності в місті.

Очікувані результати:

 • формування привабливого інвестиційного іміджу міста та створення ефективної системи інформаційно-рекламного забезпечення;
 • налагодження партнерських стосунків підприємств міста з іноземними партнерами;
 • залучення інвесторів до реалізації інфраструктурних проектів міста.

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

Розвиток малого і середнього підприємництва

Оцінка поточної ситуації:

Розвиток малого і середнього підприємництва – це один із основних пріоритетів економічного розвитку міста, що є вагомим джерелом наповнення доходної частини міського бюджету, створення нових робочих місць, надходження інвестицій в економіку.

У місті здійснюють господарську діяльність  14  середніх підприємств, 120 малих підприємств та 1527 фізичних осіб-підприємців.

Малими і середніми підприємствами міста у 2015 році реалізовано продукції (робіт, послуг) на  суму 1460,1 млн.грн., або 72,2% загального обсягу реалізованої продукції. На даних підприємствах зайнято 3,3 тис. осіб.

З метою забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва управлінням житлово-комунального господарства міської ради ведеться база даних про наявність вільних приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду суб’єктам господарювання.  Забезпечено вільний доступ суб’єктів господарювання до інформації щодо об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста, що можуть бути передані в оренду на  конкурсних засадах.

Здано в оренду приміщень комунальної власності загальною площею      3,4 тис.кв.м.  23 суб’єктам підприємницької діяльності.

Всього з суб’єктами господарювання укладено 152 договори щодо передачі   в оренду земельних ділянок загальною площею 116 га.

З метою реформування системи надання адміністративних послуг та покращення якості їх надання в місті працює Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр). Одним із пріоритетних завдань Центру є поліпшення підприємницького середовища в місті, спрощення та оптимізація дозвільних процедур.

Послугами Центру можуть скористатись як підприємці, так і громадяни. Через Центр організовано видачу 75 видів адміністративних послуг місцевими, регіональними дозвільними та адміністративними органами.

Проблемні питання:

 • низька купівельна спроможність населення міста;
 • недостатній розвиток малого і середнього бізнесу в сфері виробництва;
 • військовий конфлікт на сході України, що потребує значних фінансових та людських ресурсів для захисту територіальної цілісності та інтересів держави, введення з боку Російської Федерації торгівельних обмежень, скорочення ринків збуту;
 • відсутність дієвого механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;
 • нестача фінансових ресурсів для розвитку бізнесу;
 • низька активність громадських об’єднань підприємців в обговореннях проектів регуляторних актів;
 • незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг у сфері господарської діяльності, складність та тривалість окремих процедур отримання документів дозвільного характеру для започаткування та здійснення підприємницької діяльності;
 • недостатній розвиток та низька ефективність діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, консалтингових центрів тощо);
 • недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів господарювання;
 • недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
 • недостатня конкурентоспроможність продукції та послуг суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Основні напрями діяльності:

 • впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
 • інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва;
 • розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради;
 • формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Очікувані результати:

 • підвищення рейтингових позицій міста по рівню ділової та інноваційної активності серед міст області;
 • підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом в рамках державно-приватного партнерства;
 • збільшення загальної кількості зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах міста на 4%;
 • збільшення обсягу реалізованої продукції на 10,4%;
 • підвищення якості надання адміністративних послуг;
 • створення дієвих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що відповідають європейським стандартам;
 • покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва, підвищенню рівня правової та економічної грамотності;
 • забезпечення малого та середнього бізнесу підготовленими кадрами.

Регуляторна політика

Оцінка поточної ситуації

Реалізація державної регуляторної політики здійснюється відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Для дотримання принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики здійснюється планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів.

Всі проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторних впливів оприлюднюються з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Для забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності проводяться громадські обговорення проектів регуляторних актів із залученням представників бізнесу та громадських організацій підприємців, депутатів міської ради та посадових осіб міськвиконкому. Це забезпечує прозорість та передбачуваність дій міської влади, якісну підготовку регуляторних актів, що певною мірою враховують інтереси підприємців та громади.

В місті діють 11 регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету, що регулюють господарську діяльність суб’єктів підприємництва.

Для визначення ефективності дії регуляторних актів проводяться їх відстеження результативності відповідно до затвердженого плану.

Головним принципом міської влади є прийняття доцільних та економічно-ефективних регуляторних актів.

Проблемні питання:

 • недостатньо якісна підготовка аналізів регуляторних впливів та проведення відстеження результативності регуляторних актів;
 • низька активність громадськості в обговореннях проектів регуляторних актів.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення виваженого підходу до планування та здійснення регуляторної діяльності в місті, збалансованості інтересів міської влади, суб’єктів господарювання та громадян при прийнятті регуляторних актів;
 • забезпечення системності, послідовності дій з підготовки та прийняття регуляторних актів;
 • підвищення ефективності регулювання господарської діяльності шляхом оптимізації регуляторних актів на стадії їх підготовки.

Очікувані результати:

 • створення сприятливого регуляторного середовища в місті;
 • прийняття міською радою та її виконавчим комітетом ефективних рішень, що сприятимуть розвитку підприємництва;
 • усунення адміністративних та бюрократичних перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

Розвиток промисловості

Оцінка поточної ситуації

Промисловими підприємствами міста за січень – вересень 2016 року реалізовано продукції на 952,2 млн. грн., що на 5,1% більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Промислові підприємства міста забезпечили  4,5% обласного обсягу реалізації промислової продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста складає 35,4 тис. грн., що вдвічі більше середньобласного  показника.

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на паперову галузь.

Основні проблемні питання:

 • значне фізичне і моральне старіння основних засобів виробництва, висока енерго- та ресурсозатратність технологічних процесів, відсутність достатніх коштів для оновлення та технічного переоснащення виробництва, низька ефективність використання виробничих площ, і, як наслідок, низька конкурентоспроможність продукції (особливо на зовнішніх ринках);
 • низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;
 • недостатність інвестиційних ресурсів;
 • низький рівень інноваційності;
 • висока залежність підприємств легкої промисловості від іноземної давальницької сировини;
 • залежність виробничої діяльності підприємств від неконтрольованого ввезення неякісних дешевих товарів із-за кордону;
 • низька якість та високий дисбаланс робочої сили, необхідність розробки ефективної системи перекваліфікації та підготовки кадрів робітничих професій.

Основні напрями діяльності:

 • сприяння реалізації інвестиційних проектів всіх галузей промисловості;
 • сприяння модернізації виробничих процесів на підприємствах міста;
 • сприяння підприємствам у вирішенні проблемних питань на регіональному та державному рівні.

Очікуваний результат:

 • зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції;
 • збільшення чисельності працюючих на промислових підприємствах міста;
 • зменшення енергоспоживання енергоресурсів за рахунок впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій.

Розвиток торгівлі

Оцінка поточної ситуації

Загальний обсяг роздрібного товарообороту по м. Малину за І півріччя 2017 року склав 110,9 тис. грн., що у порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період становить 108,4%.  Питома вага роздрібного товарообороту міста у обсязі роздрібного товарообороту області становить  2,0 %.

За І півріччя 2017 року на одного мешканця міста реалізовано товарів     на суму 4,1 тис. грн., що на 0,5 тис. грн. більше  минулорічного показника за аналогічний період.

Проблемні питання:

 • зростання цін на продовольчі товари  через відміну державного регулювання;
 • наявність несанкціонованої торгівлі на території міста;
 • обтяжливість та неврегульованість на законодавчому рівні системи оподаткування, внаслідок чого наявність значної кількості осіб, які працюють нелегально;
 • недостатній рівень обізнаності суб’єктів господарювання в сфері торгівлі та послуг законодавчих та нормативних актів, що регламентують дані види діяльності.

Основні напрями діяльності:

 • сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку вітчизняними конкурентоспроможними товарами, а також продукцією місцевих підприємств-виробників;
 • проведення роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання щодо вимог чинного законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг;
 • сприяння здійсненню санкціонованої торговельної діяльності на території міста;
 • посилення заходів з протидій неорганізованою торгівлею;
 • сприяння дотриманню прав і законних інтересів споживачів;
 • сприяння розвитку всіх форм торговельного та побутового обслуговування населення;
 • створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками шляхом організації ярмарків на території міста.

Очікуваний результат:

 • збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 3% та обсягів послуг, реалізованих населенню на 3,2 %;
 • задоволення попиту населення міста в якісних товарах і послугах;
 • розширення мережі сучасних торговельних та побутових підприємств, зміцнення матеріально-технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень в обладнання та оснащення;
 • сприяння в забезпеченні мешканців міста сільськогосподарською продукцією за цінами сільськогосподарських виробників.

Ефективне використання та управління майновими ресурсами міста

Управління об’єктами комунальної власності

Проблемні питання:

 • не на всі об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста оформлені правовстановлюючі документи;
 • незавершеність процесу формування електронної бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста;
 • наявність значної заборгованості за оренду нерухомого майна.

Основні  напрями діяльності:

 • упорядкування та документальне оформлення майнових об’єктів територіальної громади міста;
 • активізація претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості із орендної плати;
 • застосування конкурентних та прозорих процедур при передачі комунального майна в оренду або відчуженні.

 Очікувані  результати:

 • ефективне та раціональне використання майна комунальної власності міста;
 • захист майнових прав об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста;
 • зменшення заборгованості з орендної плати за використання нежитлових приміщень територіальної громади міста;
 • збільшення надходжень коштів від оренди та відчуження комунального майна до міського бюджету.

Управління земельними ресурсами

Головна мета

Здійснення якісного управління земельними ресурсами, забезпечення  їх ефективного використання, надходжень коштів від приватизації землі, що знаходиться у комунальній власності, надходжень від оренди землі.

Основні напрями діяльності:

 • ефективне та раціональне використання земель територіальної громади міста, а також стовідсотковий розрахунок по платі за землю землекористувачами в межах міста, а відповідно і збільшення додаткових надходжень до міського бюджету за рахунок надходжень від землекористувачів;
 • першочергове залучення коштів для виготовлення містобудівної документації;
 • створення служби містобудівного кадастру у складі спеціального уповноваженого органу містобудування та архітектури. Дані містобудівного кадастру необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційної системи, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів,  органів місцевого самоврядування , фізичних та юридичних осіб;
 • активізація претензійно-позовної роботи до осіб, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів, ухиляються від укладання договорів оренди землі та сплати орендної плати.

Головні завдання розвитку земельних відносин:

 • раціональне і ефективне використання землі, виготовлення технічної документації по встановленню меж прибудинкових територій;
 • визначитись із тенденцією упорядкування існуючих територій забудови індивідуальних гаражів, гаражних масивів і перспективи створення об’єднань  гаражних кооперативів;
 • максимальне сприяння у виділенні земельних ділянок учасникам АТО;
 • задоволення потреб територіальної громади територією для громадської забудови.

Очікувані результати:  

 • реалізація заходів щодо розробки та затвердження Генерального плану міста та плану зонування (зонінгу) територій;
 • встановлення межі населеного пункту із визначенням перспектив розвитку територіальної громади;
 • збільшення надходжень від платежів за землю;
 • підвищення ефективності та екологічної безпеки використання земельних ресурсів.

Розвиток інфраструктури та забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста

Містобудівна політика

Проблемні питання:

 • повільне розроблення схем планування територій у зв’язку із недостатністю відповідних фінансових ресурсів міського бюджету;
 • залишається значною кількість житлових і нежитлових будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва;
 • запізнілі (у грудні-місяці) терміни виділення коштів з державного бюджету на фінансування інвестиційних проектів унеможливлює дотримання законодавчо встановлених вимог їх освоєння до кінця бюджетного року, у зв’язку з чим розпочаті об’єкти залишаються недобудованими, нові проекти не реалізовуються;
 • відсутність дієвого банківського механізму іпотечного кредитування індивідуальних забудовників;
 • високі процентні ставки за користування банківськими кредитами.

Основні напрями діяльності:

 • коригування генерального плану міста за рахунок обласного та міського бюджету у межах фінансових можливостей;
 • добудова об’єкта соціальної сфери з високим ступенем будівельної готовності – 100-квартирний житловий будинок по вулиці Машинобудівників, 10;
 • проведення капітального ремонту будівлі на пл. Соборній 12а для Центру надання адмінпослуг;
 • проведення реконструкції нежитлової будівлі під музей по вулиці Грушевського 40.

Питання містобудування та архітектури мають вирішальне значення при визначенні цільового використання земельних ділянок, визначення території для містобудівних потреб та покращення інвестиційного клімату в місті. Розроблення містобудівної документації, а саме – Генерального плану міста та його інфраструктури на тривалий термін, сприяють впорядкуванню господарської та містобудівної діяльності, відповідним чином впливають на розв’язання проблемних питань у сфері земельних відносин.

Очікуваний результат:

 • збереження обсягу виконаних будівельних робіт та обсягу інвестицій у житлове будівництво на рівні 2017 року;
 • генеральний план  м. Малина визначить потреби в територіях для забудови та іншого їх використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

 Житлово-комунальне господарство

Проблемні питання:

 • залишається проблемним питанням незадовільний технічний стан та значна зношеність основних фондів у водопровідно-каналізаційному господарстві, теплових мереж, незадовільний технічний стан житлового фонду;
 • житловий фонд будинків перших масових серій (60-70-х років забудови) має незадовільний технічний стан, низькі експлуатаційні якості та вичерпав свій експлуатаційний ресурс;
 • незадовільний технічний стан доріг, вулиць, мостів, шляхопроводів та внутрішньобудинкових проїздів;
 • наявність зношених інженерних мереж та оглядових колодязів під проїжджою частиною вулиць;
 • втрати питної води під час її транспортування та розподілу;
 • розкрадання чавунних люків і решіток оглядових колодязів підземних інженерних мереж;
 • фінансово-економічний стан житлово-комунальних підприємств залишається нестабільним, що пов’язано з постійною збитковістю внаслідок підвищення цін на енергоносії та низького рівня відшкодування виробничих витрат на житлово-комунальні послуги; процедура перегляду та затвердження економічно-обгрунтованих тарифів потребує значного часу;
 • не на всі об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста оформлені правовстановлюючі документи;
 • незавершеність процесу формування електронної бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста;
 • наявність заборгованості за оренду нерухомого майна;
 • обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
 • непрогнозоване зростання вартості енергоносіїв;
 • погіршення фінансового стану споживачів;
 • перевантаження потужностей та недостатнє технологічне оснащення полігону для захоронення твердих побутових відходів;
 • періодичне утворення несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • недостатня кількість дитячих ігрових майданчиків;
 • недостатня кількість громадських туалетів;
 • наявність значної кількості безпритульних тварин у місті.

 Основні напрями діяльності:

 • сприяння залученню інвестиційних коштів в розвиток житлово-комунального господарства, зокрема, в будівництво і реконструкцію теплових та водопровідно-каналізаційних мереж;
 • своєчасне усунення аварій та пошкоджень внутрішньобудинкових мереж житлових будинків;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з популяризації створення та функціонування ОСББ; сприяння діяльності ОСББ;
 • влаштування та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків біля житлових будинків;
 • реалізація заходів з покращення якості питної води шляхом реконструкції систем водопостачання, водовідведення мікрорайонів міста із застосуванням сучасних технологій, з проведенням зонування, будівництва артезіанських свердловин;
 • створення умов для надання якісних послуг із вивезення та переробки побутових відходів, використовуючи сучасні методи і технології та зменшуючи екологічне навантаження на навколишнє природне середовище та здоров`я людини;
 • будівництво І-ї черги полігону твердих побутових відходів;
 • приведення рівня освітленості вулиць і доріг до нормативних вимог шляхом проведення капітального та поточного ремонтів вуличного освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;
 • проведення комплексу робіт, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов на дорогах загального користування (ремонт, відсипка вулиць, дорожня розмітка, встановлення дорожніх знаків   та ін.);
 • упорядкування та документальне оформлення майнових об’єктів територіальної громади міста;
 • активізація претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості із орендної плати;
 • застосування конкурентних та прозорих процедур при передачі комунального майна в оренду або відчуженні;
 • здійснення робіт щодо благоустрою міста;
 • підтримка комунальних підприємств шляхом відшкодування різниці в тарифах та здійснення внесків до статутних капіталів;
 • проведення незалежних аудитів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств;
 • придбання спеціалізованої техніки та механізмів для комунальних підприємств міста;
 • проведення роботи щодо укладання договорів з мешканцями приватної житлової забудови на вивезення твердих побутових відходів;
 • проведення стерилізації безпритульних бродячих тварин;
 • облаштування громадських туалетів.

Очікуваний результат:

 • забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово- комунального господарства;
 • забезпечення належних умов проживання мешканців міста та подовження термінів експлуатації наявного житлового фонду, його інженерних мереж та прибудинкових і внутрішньо квартальних територій;
 • забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідної якості та рівня;
 • покращення благоустрою прибудинкових територій житлових будинків;
 • забезпечення безпечного відпочинку дітей на спортивно-ігрових майданчиках біля житлових будинків шляхом відновлення їх технічного стану та поліпшення естетичного вигляду;
 • зменшення непродуктивних втрат та витрат питної води і тепла в централізованих водопровідних та теплових мережах, покращення якості води та наданих житлово-комунальних послуг;
 • зменшення енергоспоживання;
 • оновлення парку спеціалізованої техніки комунальних підприємств міста, що дасть змогу вчасно та якісно проводити роботи з благоустрою міста;
 • ефективне та раціональне використання майна комунальної власності міста;
 • захист майнових прав об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста;
 • зменшення заборгованості з орендної плати за використання нежитлових приміщень територіальної громади міста;
 • збільшення надходжень коштів від оренди та відчуження комунального майна до міського бюджету;
 • приведення в належний санітарний стан міста
 • зменшення кількості безпритульних бродячих тварин на вулицях міста.

Розвиток транспортної інфраструктури

Оцінка поточної ситуації

Пасажироперевезення по місту здійснюють 3 перевізники – фізичні особи – підприємці. Ними обслуговується 10 маршрутів, забезпечено достатній рівень транспортного обслуговування населення, автобусна мережа міста залишилась незмінною.

Водночас, залишається проблемним відшкодування перевізникам  у повному обсязі коштів за перевезення пільгових категорій населення.

Згідно Закону України № 3628 від 24.12.2015 з 1 січня 2016 року пільги, передбачені законодавством на перевезення окремих категорій громадян, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету, фінансування з державного бюджету припинено.

В межах фінансових можливостей у 2017 році відшкодовано перевізникам 200 тис.грн. з міського бюджету, що становить 9,4 % від фактично здійснених перевезень. Некомпенсовані збитки за пільгові перевезення   перед  перевізниками   станом  на 01.12.2017 року становлять  1,9 млн.грн.

Проблемні питання:

 • зниження технічних характеристик покриття доріг;
 • недостатність коштів для розвитку транспортної інфраструктури міста, а саме дорожнього покриття, освітлення, встановлення дорожніх знаків;
 • проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить лише сезонний характер;
 • перекладення на органи місцевого самоврядування обов’язку фінансувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд без надання необхідних коштів, відсутність законодавчо встановленого механізму монетизації пільг (або їх скасування), що в кінцевому результаті призведе до порушення прав як пільговиків, так і перевізників.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення якісного рівня транспортного обслуговування пасажирів;
 • створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері послуг пасажирських автоперевезень;
 • виділення в межах фінансової можливості міського бюджету коштів на відшкодування перевезення пільгової категорії населення міським автомобільним транспортом;
 • виконання основних заходів з безпеки дорожнього руху (встановлення та заміна дорожніх знаків, аварійний ремонт бар’єрного огородження, обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення, відновлення дорожньої розмітки);
 • підтримання проїзної спроможності автомобільних доріг міста за рахунок виконання ремонту доріг та їх експлуатаційного утримання;
 • облаштування безпечних пішохідних переходів біля закладів дошкільного виховання та закладів освіти і охорони здоров’я.

Очікуваний результат:

 • покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення безпеки перевезення пасажирів;
 • підвищення безпеки дорожнього руху;
 • покращення культури користування громадським транспортом і підвищення його престижності;
 • утримання доріг загального користування в належному стані.

Реалізація політики сталого енергетичного розвитку

Енергозбереження в бюджетній сфері

Оцінка поточної ситуації:

В структурі видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв частка видатків в бюджетній сфері міста становить близько 70,0% та  постійно зростає.

Зростання видатків на оплату комунальних послуг та енергоносії в бюджетній сфері є в першу чергу наслідком зростання тарифів на енергоресурси та комунальні послуги.

Разом із цим, в бюджетній сфері має місце значний потенціал енергозбереження – понад 20% від існуючого енергоспоживання.

З метою скорочення споживання енергетичних ресурсів та видатків з міського бюджету на їх оплату, забезпечення комфортності перебування в будівлях підприємства, установи та організації бюджетної сфери міста продовжують впроваджувати заходи з енергозбереження. Серед них: заміна старих дерев’яних вікон на нові енергозберігаючі, ламп розжарювання на енергозберігаючі, електричного обладнання на сучасне і більш економне, ремонт інженерних мереж, проведення заходів з утеплення тощо.

Проблемні питання:

 • відсутність системи оперативного контролю та аналізу показників ефективності використання енергоносіїв в бюджетній сфері;
 • невідповідність теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель бюджетних закладів діючим будівельним нормам, як наслідок, порушення температурного режиму та понаднормові втрати тепла в будівлях закладів бюджетної сфери міста;
 • розбалансованість систем опалення будівель закладів бюджетної сфери міста;
 • відсутність можливості кінцевого споживача впливати на кількість та якість отримуваної теплової енергії: низький рівень забезпечення будівель бюджетних закладів індивідуальними тепловими пунктами, системами автоматичного регулювання подачі теплоносія;
 • низький рівень організаційної спроможності виконавчих органів міської ради готувати проектні пропозиції для залучення позабюджетних фінансових ресурсів;
 • низький рівень організаційної культури впровадження інфраструктурних проектів;
 • відсутність громадської підтримки впровадження енергоефективних проектів та заходів;
 • недосконала нормативно-правова база, яка стримує та ускладнює процес залучення інвестицій в енергоефективні проекти.

Основні напрями діяльності:

 • впровадження системи енергетичного менеджменту;
 • розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Малина до 2020 року;
 • впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою;
 • залучення грантів, проектів міжнародної технічної допомоги та громадськості для реалізації інституційних та інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • розробка та затвердження методики розрахунку базових рівнів споживання енергоресурсів та їх економії;
 • розробка та затвердження порядку ініціювання, розробки та впровадження інституційних та інвестиційних проектів;
 • розробка та впровадження комунікаційної стратегії щодо впровадження місцевих енергоефективних проектів;
 • пошук та залучення громадських організацій до розробки, реалізації місцевих енергоефективних проектів, тематичних інформаційних кампаній тощо;
 • пошук фінансових ресурсів на енергоефективні проекти (участь у міжнародних проектах та програмах – донорських та кредитних, застосування ЕСКО-механізму).

Очікувані результати:

 • створення ефективної системи управління споживанням паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста та впровадження місцевої політики сталого енергетичного розвитку;
 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів будівлями закладів бюджетної сфери міста;
 • підвищення терміну експлуатації та поліпшення зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери міста;
 • підвищення комфорту в закладах бюджетної сфери міста;
 • підвищення конкурентоспроможності міста в сфері залучення позабюджетних ресурсів для реалізації місцевих інституційних та інвестиційних енергоефективних проектів;
 • залучення додаткових позабюджетних фінансових ресурсів та (або) міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих інституційних та інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • участь громадськості в реалізації місцевої енергетичної політики.

Забезпечення соціального захисту мешканців та розвиток гуманітарної сфери міста

Соціальні стандарти та рівень життя населення

Грошові доходи та заробітна плата

Оцінка поточної ситуації:

Рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по місту за січень – вересень 2017 року, згідно статистичних даних, становить 6520 грн., що  на 37 % більше відповідного періоду попереднього року та на 8% більше середнього рівня по області.

За наявною статистичною інформацією станом на 01.11.2017 р. по  м. Малин  відсутня заборгованість із виплати заробітної плати, повністю погашено заборгованість із виплати заробітної плати на економічно-неактивних КП «Паперовик» та МКП «Малинміськводоканал»,  із міського бюджету у 2017 році виділено 681,6 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету відсутня.

У  2017 році з  метою реалізації заходів із легалізації найманої робочої сили і виведення заробітної плати з тіньового сектора економіки та детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення   відповідною робочою групою, до якої увійшли представники структурних підрозділів міськвиконкому, Малинської ОДПІ Головного Управління ДФС України, Управління Пенсійного фонду, міського центру зайнятості, територіальної державної інспекції праці у Житомирській області здійснено 11  рейдів – обстежень, в ході яких обстежено  138 суб’єктів господарювання, виявлено 30 працівників без належного оформлення трудових відносин, які за результатами обстежень були  зареєстровані

Проблемні питання:

 • значна кількість робочих місць пропонується на рівні мінімальної заробітної плати;
 • нелегальна зайнятість та виплата заробітної плати «в конвертах».
 • використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями.

Основні цілі та завдання:

 • здійснення контролю за дотриманням роботодавцями мінімальних гарантій з оплати праці і виконанням умов колективних договорів у сфері оплати праці;
 • посилення співпраці з контролюючими і правоохоронними органами щодо здійснення дієвого та оперативного контролю за дотриманням законодавства з оплати праці суб’єктами господарювання усіх форм власності;
 • проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та роботодавців щодо дотримання вимог законодавства з праці, забезпечення оприлюднення в засобах масової інформації фактів виявлених порушень законодавства з праці.

Очікувані результати:

 • забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та ліквідація заборгованості із заробітної плати на економічно-активних підприємствах, зменшення на підприємствах інших форм власності;
 • забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці і виконанням умов колективних договорів у сфері оплати праці;
 • оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями.

Зайнятість населення та ринок праці

Оцінка поточної ситуації

Станом на 1 листопада 2017 року кількість зареєстрованих безробітних становила 498 осіб (2016рік – 509). Кількість вакансій у базі даних міського центру зайнятості становила 125(2016рік – 104). Навантаження на одне вільне робоче місце становить 4 особи, проти 5 в минулому році.

З метою створення сприятливих передумов для самовизначення та самореалізації, підвищення функціональної мобільності та ініціативності   у виборі професійної діяльності з початку року було надано 4401 профорієнтаційних послуг.  Проведено 50 профінформаційних семінарів із законодавства про зайнятість, 1 семінар з орієнтації безробітних осіб на підприємницьку діяльність,  5 тренінгів «Побудова кар’єри», День відкритих дверей центру зайнятості з орієнтації молоді на започаткування власної справи, спільно з соціальними партнерами проведено круглий стіл «Соціально-відповідальний діалог», консультування з питань підприємництва – 1 груповий консультаційний захід та 37 осіб отримали індивідуальні консультації.

Протягом січня-вересня 2017 року працевлаштовано 111 особу із числа соціально вразливих верств населення на вільні  робочі місця, з них 48 – зі статусом безробітного.

Особам, що мають додаткові соціальні гарантії, загалом надано 1057 профорієнтаційних послуг.  Проведено 27 семінарів для осіб,  які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, зокрема для жінок, для осіб, що тривалий час перебувають на обліку в ЦЗ,  для молоді, для осіб з обмеженими можливостями, для учасників АТО.

Проблемні питання:

 • недостатня кількість робочих місць із прийнятною заробітною платою призвело до того, що певні категорії мешканців виїхали з міста в пошуках роботи закордоном чи в інших регіонах України;
 • невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних та їх досвіду вимогам роботодавців;
 • відсутність спеціалістів робітничих професій;
 • формування у молоді підвищених вимог щодо працевлашту­вання (престижу, заробітку), змісту, характеру й умов праці;
 • низький рівень працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (інвалідів, молоді, випускників навчальних закладів, жінок, які мають дітей до 6 років).

Основні напрями діяльності:

 • стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, легалізації зайнятості;
 • зменшення навантаження на одне вільне робоче місце до 2 осіб;
 • підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;
 • підвищення мобільності робочої сили та удосконалення регулювання трудової міграції;
 • удосконалення механізму виявлення й легалізації тіньових робочих місць;
 • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Очікувані результати:

 • розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, насамперед у сфері інноваційного та високотехнологічного виробництва;
 • здійснення індивідуальних програм реабілітації інвалідів, насамперед, у частині їх працевлаштування;
 • у 2018 році передбачається працевлаштувати 670 осіб;
 • професійним навчанням безробітних (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) заплановано охопити 100 осіб;
 • число осіб, які братимуть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, визначатиметься замовниками у відповідності до об’ємів запланованих робіт та можливості фінансових асигнувань;
 • чисельність громадян, яким будуть надані профорієнтаційні послуги, орієнтовно становитиме 2710 осіб.

Соціальний захист  населення

Оцінка поточної ситуації

Державна підтримка в галузі соціального захисту населення спрямована на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, а саме: ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених, одиноких непрацездатних громадян, а також тимчасово переміщених осіб.  В 2017 році спостерігається значне зростання кількості отримувачів державних соціальних допомог та суми їх виплат. В порівнянні з 2016 роком  кількість отримувачів житлових субсидій зросла на 370 чоловік, але у зв’язку зі підвищенням мінімальної заробітної плати та зниженням соціальних норм, середній розмір призначеної субсидії на домогосподарство зменшився та становить 1589,00грн. ( у 2016 – 2010,00грн.).

У місті проживає 11638 осіб пільгових категорій населення, які користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством.   Забезпечено безкоштовними путівками на санаторно-курортне лікування  215 осіб на суму на суму 1,2 млн.грн..

На обліку в управлінні праці  перебуває 1912 отримувачів державної допомоги, яким виплачено допомогу на суму 29,4 млн.грн. та 6451 отримувачів житлової субсидії.

По м. Малин зареєстровано 126 внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та АР Крим, яким виплачено допомогу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №505 у сумі  651,3 тис.грн.. На виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету надано пільг окремим категоріям громадян за 11 місяців поточного року на 4,8 млн.грн., заборгованість складає 1971,3 тис.грн.

У місті діє Комплексна міська програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Малина, а це, зокрема, надання 50 % знижки в оплаті спожитих житлово-комунальних послуг  (водопостачання та водовідведення, централізоване опалення, вивіз сміття, квартплата) – у 2017 році скористалися 8 осіб на суму 2,8 тис.грн..   Забезпечено професійною адаптацією 8 осіб з числа демобілізованих учасників АТО, а саме пройшли навчання водійській категорії В за рахунок коштів державного бюджету на суму 32,8 тис.грн.. Протягом 2017 року забезпечено медичною реабілітацією в обласному санаторно-курортному закладі «Дениші» та лікувальних закладах області 16 учасників бойових дій з числа учасників АТО на суму 12,9 тис.грн., забезпечено санаторно-курортним лікуванням 3 інваліда та 23 учасника бойових дій з числа учасників АТО на суму 159,2 тис.грн.

З метою поліпшення житлових умов з державного бюджету виділено компенсацію на придбання квартир 1 інваліду з числа військовослужбовців АТО та 3 членам сімей загиблих  учасників АТО  в розмірі  1,8 млн.грн., з них дві квартири придбано –  1 інваліду та 1 члену сім’ї загиблого, а дві квартири – в процесі пошуку.

На обліку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) перебуває 227 підопічних. Надаються послуги перукаря та швейної майстерні зі значно меншими цінами на послуги: перукарню відвідали 1449 чоловік на суму 31,3тис.грн., 238 підопічних терцентру отримали послуги безкоштовно на суму 4,6 тис.грн.; швейною майстернею надано послуг 680 громадянам на суму 23,6 тис.грн., з них 503 підопічних, які перебувають на обліку у відділеннях терцентру отримали послуги безкоштовно на суму 18,8 тис.грн. Робітниками з комплексного обслуговування й ремонту будинків надано безкоштовно послуг 265 особам на суму 65,2 тис.грн.( в т.ч. різні ремонтні роботи по господарству, обрізка, зрізання дерев; завезення, різка, рубка, складання дров та обрізків, косіння трави, побілка будинків тощо). Соціальним психологом надано 441 громадянину 2122 послуг, медичною сестрою – 2277 послуг 909 особам, виписано рецептів 152 громадянам. Функціонує клуб «Друга молодість», якому 29 жовтня виповнилося 4 роки. Він має на меті допомогти людям похилого віку адаптуватись до сучасного життя.

Проблемні питання:

 • обмеженість коштів на здійснення заходів із соціально – психологічної підтримки та реабілітації постраждалого населення;
 • з’являються нові учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, які потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки, у тому числі матеріальної;
 • перекладення на органи місцевого самоврядування обов’язку держави фінансувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд та пільги з послуг зв’язку без надання необхідних коштів з держбюджету (при обмеженій можливості міського бюджету).

Основні напрями діяльності:

 • розвиток системи надання соціальних послуг шляхом надання адресної соціальної допомоги, пільг та компенсацій;
 • формування комплексної системи соціального захисту та медичного забезпечення;
 • активізація роботи з громадськими організаціями міста щодо надання якісних соціальних послуг малозахищеним громадянам міста та налагодження ефективної співпраці з соціальними партнерами;
 • поширення досвіду впровадження соціальних проектів;
 • забезпечення своєчасних виплат державних видів допомоги у розмірах, визначених законодавством;
 • підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх підтримки та профілактики можливої асоціальної поведінки;
 • забезпечення адресності соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім`ям залежно від майнового стану і доходів сім’ї;
 • вирішення соціально-побутових проблем учасників АТО та членів сім’ї загиблих учасників АТО;
 • забезпечення своєчасного фінансування в межах планових призначень та ефективного використання коштів субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню області;
 • вирішення соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції.

Очікувані результати:

 • реалізація заходів, спрямованих на соціальну підтримку окремих категорій громадян та підвищення адресності при наданні соціальної підтримки;
 • розширення кількості і спектру соціальних послуг, покращення змісту та якості допомоги у сфері соціальних послуг;
 • забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • забезпечення вільного пересування інвалідів з фізичними вадами в житлових та побутових приміщеннях, місцях загального користування, громадському транспорті, вулицях міста;
 • забезпечення додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції;
 • забезпечення додаткових соціальних гарантій учасникам АТО та членам сім’ї загиблих учасників АТО.

Охорона здоров’я

Проблемні питання:

 • застаріла модель фінансування надання первинної медичної допомоги, невизначений термін так званого перехідного періоду від фінансування Державною медичною субвенцією до нової моделі фінансування;
 • відсутність забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою в закладах;
 • збільшення захворюваності на серцево-судинну патологію, онкологічні захворювання, поширення соціально-небезпечних хвороб в т.ч. туберкульозу;
 • потреба медичних закладів в ремонті та термомодернізації;
 • необхідність модернізації існуючих та розбудови мережі закладів первинної медицини – міських амбулаторій;
 • застарілі форми роботи медичних установ;
 • незабезпеченість життєвими умовами медичних працівників;
 • недостатня матеріально-технічна забезпеченість закладів охорони здоров’я.

Основні напрями діяльності:  

 • впровадження нової моделі фінансування надання первинної медичної допомоги за принципом «гроші ходять за пацієнтом»;
 • придбання комп’ютерної та оргтехніки для забезпечення лікарів в умовах, коли запрацює нова модель фінансування;
 • здійснення профілактичних, лікувальних, організаційних заходів, фінансової підтримки задля зниження захворюваності населення у т.ч. груп ризику з соціально-небезпечних хвороб, зокрема заходів щодо зниження захворюваності на туберкульоз, його профілактику;
 • подальша модернізація ліжкового фонду лікарняних закладів з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні;
 • налагодження роботи членів госпітальної ради для розробки та планування заходів із забезпечення потреб населення в послугах охорони здоров’я;
 • проведення ремонтно-будівельних робіт, поточних та капітальних ремонтів, термомодернізації та реконструкції лікувальних закладів міста;
 • впровадження технологій телемедицини;
 • інформатизація закладів охорони здоров’я області. Поступовий перехід на електронний документообіг, що забезпечить переведення усіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з паперового формату в електронний, при цьому зі створенням єдиних реєстрів тощо;
 • придбання нового сучасного медичного обладнання;
 • забезпечення незахищених верств населення медикаментами в разі затримки постачання ліків за кошти з Державного бюджету.

Інструменти виконання:

Міська програма  розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 роки;

Міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз

на 2018-2020 роки;

Міська програма «Підтримка хворих міста Малина з хронічною нирковою недостатністю на 2017–2020 роки» (проект);

Міська програма «Підтримка хворих з трансплантованими протезами серцевих клапанів у м. Малині на 2017-2020 роки»;

Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу  на 2016-2018 роки;

Міська програма «Підтримка хворих на неспецифічний виразковий коліт у м. Малині на 2017-2020 роки» (проект);

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.

Очікувані результати:

 • підвищення ефективності, поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг КЗ «Малинський МРЦПМСД»;
 • підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення міста;
 • впровадження телемедичного консультування;
 • створення умов для надання медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, продовження встановлення тимчасових кардіостимуляторів жителям міста;
 • зниження рівня материнської, перинатальної та малюкової смертності;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я;
 • виконання заходів міських програм.

Політика у сфері освіти

Проблемні питання:

 • необхідність подальшого розвитку мережі закладів дошкільної освіти  шляхом організації груп компенсуючого типу та інклюзивного навчання за потребою;
 • приміщення навчальних закладів недостатньо відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм;
 • комп’ютерне обладнання закладів освіти є застарілим; оснащення кабінетів не відповідає сучасним вимогам;
 • необхідність створення інклюзивно-ресурсних центрів, розвитку інклюзивного навчання, забезпечення умов доступу до приміщень закладів освіти дітям з особливими потребами.

Основні напрями діяльності:

 • розвиток системи дошкільної освіти шляхом запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою; розширення мережі груп компенсуючого типу, інклюзивних груп;
 • покращення о санітарно-гігієнічних умов утримання приміщень закладів освіти;
 • забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням у закладах загальної середньої освіти за зверненням батьків;
 • розпочати роботу по оптимізації мережі ЗЗСО відповідно до Закону України «Про освіту» з метою реалізації програми «Нова українська школа»;
 • збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти.

Інструменти виконання:

 • Закон України «Про освіту»;
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;
 • Комплексна «Програма розвитку освітньої галузі міста на 2017- 2018 р.р.»;
 • Концепція «Нова українська школа».

Очікувані результати:

 • підвищення рівня та якості охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою;
 • проведення реконструкції та капітальних ремонтів приміщень:реконструкція фасадів приміщень ЗОШ №3, ЗНВК №1, ДНЗ №5, капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗНВК №1, ДНЗ №9, ДНЗ №6, капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ №5;
 • створення умов для охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням;
 • створення умов для максимального охоплення дітей усіма формами позашкільної освіти;
 • зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста;
 • забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

Розвиток культури

Проблемні питання:

 • незадовільне матеріально-технічне забезпечення закладів культури;
 • недостатність розвитку туристично-рекреаційних можливостей міста;
 • невідповідний тепловий режим для комфортного перебування вихованців школи мистецтв та зберігання музичних інструментів,

Основні напрями діяльності:

 • збереження й забезпечення розвитку мережі закладів культури міста;
 • поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • проведення реконструкції (теплової санації) будівлі ДШМ;
 • проведення реконструкції будівлі по вул. Грушевського (приміщення музею);
 • придбання та комплектування бібліотечного фонду сучасною літературою згідно з потребами користувачів бібліотек;
 • сприяння участі аматорських творчих колективів у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних фестивалях і конкурсах;
 • залучення мешканців міста та гостей до участі в загальноміських заходах;
 • створення Арт-просторів на території міста;
 • продовження проведення археологічних досліджень.

Основні завдання роботи на 2018 рік:

творча пошукова робота закладів культури з питань соціально-культурного та духовного розвитку населення;

– створення центру традиційної народної культури і мистецтва;

– організація дозвілля молоді;

– проведення реконструкції краєзнавчого музею міста Малина з метою відродження та збереження історичних та культурних пам’яток, покращення патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку туристичної інфраструктури в місті;

утеплення будівлі дитячої школи мистецтв, заміна покрівлі, заміна вікон, що дасть змогу  забезпечити комфортні умови перебування викладачів та учнів в дитячій школі мистецтв під час проведення занять, збільшити строки використання  музичних інструментів.

Очікувані результати:

 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • відповідність стану мережі бібліотек сучасним вимогам читачів та інформаційному простору, поновлення бібліотечного фонду;
 • створення нових та підтримка діючих аматорських колективів народної творчості, залучення до них молоді;
 • збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших міст, майстрів народних промислів, які задіяні в різноманітних масових заходах, культурно-мистецьких проектах, майстер-класах, ярмарках, фестивалях;
 • вивчення, збереження, популяризація історичної та культурної спадщини міста.

Захист прав та інтересів дітей

Проблемні питання:

 • соціальне сирітство, самоусунення батьків від виконання їх батьківських обов’язків;
 • збільшення кількості дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • недостатній рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Основні напрями діяльності:

 • впровадження в місті заходів з реалізації прав кожної дитини на сімейне виховання;
 • своєчасне виявлення сімей у складних життєвих обставинах, здійснення заходів щодо посилення контролю за умовами проживання та виховання дітей у сім’ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
 • реалізація державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Інструменти виконання:

Міська  цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у  м. Малині на 2017-2018 роки;

Міська (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (проект).

Очікувані результати:

 • зниження кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та набули статусу соціальних сиріт;
 • збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечених житлом.

Молодіжна і сімейна політика

Оцінка поточної ситуації

У 2017 році   на оздоровлення дітей міста з міського бюджету виділено 313,5 тис.грн. та оздоровлено 80 дітей, з яких: дітей учасників бойових дій – 13, обдарованих – 2, дітей з багатодітних сімей – 7, дітей, що перебувають на диспансерному обліку – 33, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 2, дітей-інвалідів – 4, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 2, прийомних сімей та ДБСТ – 5, ЧАЕС  І категорія –  1 чол.

З метою підтримки творчих здібностей дітей та молоді проведено 6 конкурсів-оглядів. Спільно з громадськими об’єднаннями міста, з метою  утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей, проводилися заходи до Дня захисту дітей, Дня Конституції, Дня молоді, Дня незалежності України, Дня міста. Постійно здійснюється фінансова підтримка зразкового художнього колективу, ансамблю танцю «Біджиз».

Проведено 5 заходів щодо підтримки сім’ї, протидії насильству у сім’ї та торгівлі людьми. Здійснено 38 виїздів у сім’ї, де вчиняється насильство.

Протягом року видано 20 посвідчень батьків багатодітних сімей та  75 посвідчень дітей з багатодітних сімей.

Проблемні питання:

– недостатня робота щодо запобігання та протидії насильству;

– відсутність системності в роботі з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Основні напрямки діяльності:

– запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які постраждали від насильства в сім’ї, торгівлі людьми, а також захист їх прав, надання їм комплексу послуг;

– утвердження гендерної рівності шляхом недопущення дискримінації за ознакою статі;

– забезпечення оптимальної скоординованої діяльності органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері національно-патріотичного виховання;

– проведення заходів для молоді та підтримка проектів громадських дитячих та молодіжних організацій і об’єднань.

Очікувані результати:

–  зменшення кількості випадків вчинення насильства в сім’ях міста;

– підвищення рівня громадської активності молоді та збільшення кількості громадських молодіжних організацій, залучених до співпраці;

– скоординована робота органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Розвиток фізичної культури і спорту

Оцінка поточної ситуації

У 2017 році проведено та забезпечено участь команд міста у 77 спортивних змаганнях різного рівня.

До складу збірної команди області входить  18  малинчан,  до складу збірної команди України – 3.

Значними спортивними подіями року стали:

 • проведення ХІІ всеукраїнського шахового фестивалю «Малинська весна – 2017» пам’яті Павла Барановського. У фестивалі взяли участь шахісти з 17 міст України. У цьому році шахіст Осадчук Дмитро виконав норматив кандидата в майстри спорту;
 • проведення VІІ міських міжгалузевих змагань серед організацій та  підприємств міста, в якій взяло участь 7 команд. Переможцем стала команда ПрАТ «Вайдманн – МПФ»;
 • відкритий турнір з контактних єдиноборств «Малин Древлянський» до Дня міста.
 •  традиційний Відкритий  турнір міста Малина з  боксу на базі клубу кікбоксингу «Файтер».
 • Всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Крок до Олімпу» на призи срібного призера ХХХ Олімпійських ігор В.Андрійцева.

Малинчанка Тетяна Коростель у Кубку Європи з пауерліфтингу, жиму лежачи та станової тяги стала чемпіонкою України у своїй ваговій категорії.

Ще двоє вихованців відділення вільної боротьби Малинської ДЮСШ Кулаківський Роман та Єлизавета на чемпіонаті України у місті Хмельницькому стали чемпіонами України у своїх вагових категоріях та виконали норматив кандидата в майстри спорту. Кулаківський Роман  визнаний кращим спортсменом чемпіонату України.

Проблемні питання:

 • недостатнє забезпечення спортивним інвентарем дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 • недостатнє забезпечення спортивним інвентарем навчальних закладів міста;
 • відсутність спортивних споруд міжнародних стандартів для підготовки спортсменів та проведення змагань з видів спорту;
 • недостатня кількість спортивних майданчиків, міні-футбольних полів з синтетичним покриттям, спортивних залів.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення участі професійних та аматорських спортсменів міста в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях;
 • розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення Малинської дитячо-юнацької спортивної школи, загальноосвітніх та позашкільних закладів міста;
 • вирішення питання забезпеченості спортивними спорудами та спортивними майданчика із штучним покриттям.

Очікувані результати:

 • створення умов для підготовки спортсменів високого класу та проведення заходів обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів;
 • збільшення кількості населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи до 10%;
 • збільшення кількості дітей та підлітків, дорослого населення міста, які систематично відвідують заняття на відділеннях спортивних шкіл, в спортивних клубах, гуртках та секціях;
 • підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами.
 • створення належних матеріально-технічних та фінансових умов для розвитку пріоритетних видів спорту.